KAUPPAKORKEAKOULU
EKONOMIN TUTKINNON
TUTKINTOVAATIMUKSET

VAHVISTETTU 12.5.1960 -


Sisällysluettelo - Asko.Korpela@kolumbus.fi


Kansantaloustiede

Lyhyt oppijakso

1. välikuulustelu

 1. Ensimmäisen lukuvuoden luennot
 2. ANDERSEN, P. NYBOE & FOG, BJARKE & WINDING, POUL, Nationaløkonomi, Kbhvn 1952. (Suom.Kansantaloustiede. Porvoo/Hki 1953.) Luvut I-IV
  TAMMINEN, MIKKO, Tanskalainen kansantaloustieteen oppikirja suomenkielisessä asussa. Liiketaloudellinen aikakauskirja 1958:IV
 3. PIPPING, HUGO E., Finlands näringsliv efter andra världskriget. Hfors 1954.(Suom. Suomen talouselämä toisen maailmansodan jälkeen. Hki 1955)
 4. OITTINEN, REINO H., Työväenkysymys ja työväenliike Suomessa. 2. p. Hki 1954
 5. KUUSI, REINO (toim.), Kansalaistiedon peruskirja. Porvoo/Hki 1956.s. 463-593
 6. LUOMA, VÄINÖ. Talouselämän sanakirja. Hki 1955. Kurssiin kuuluvien hakusanojen osalta.
 7. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston Taloudellinen katsaus (uusin) sekä Kansallis-Osake-Pankin Taloudellinen katsaus (kolme viimeistä numeroa)


2. välikuulustelu ja lyhyen oppijakson loppukuulustelu:

 1. Toisen lukuvuoden luennot
 2. ANDERSEN, P. NYBOE & FOG, BJARKE & WINDING, POUL, Nationaløkonomi. Kbhvn, 1952. (Suom.Kansantaloustiede.Porvoo/Hki 1953.) Luvut V-X
  TAMMINEN, MIKKO, Tanskalainen kansantaloustieteen oppikirja suomenkielisessä asussa. Liiketaloudellinen aikakauskirja 1958:IV
 3. LEPPO, MATTI, Julkinen talous ja finanssipolitiikka Porvoo/Hki 1957
 4. ROSSI, REINO, Suomen luottojärjestelmä ja rahalaitosten luontonantokyky. Hki 1956. Luvut I-III
 5. LUOMA, VÄINÖ. Talouselämän sanakirja. Hki 1955. Kurssiin kuuluvien hakusanojen osalta.
 6. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston Taloudellinen katsaus (uusin) sekä Kansallis-Osake-Pankin Taloudellinen katsaus (kolme viimeistä numeroa)


Sekä 1. että 2. välikuulustelun kysymykset.jaetaan kahteen ryhmään seuraavasti:

A. Luennot sekä Andersen & Fog & Winding
B. Muu kirjallisuus

Kuulustelusta suoriutuminen edellyttää hyväksyttäviä vastauksia kummankin ryhmän kysymyksiin. Jos.oppilas tulee hylätyksi vain jommankumman kysymysryhmän osalta, ei hyväksyttyä osaa tarvitse suorittaa uudelleen. Lyhyen oppijakson lopulliseksi arvosanaksi tulee 1. ja 2. välikuulustelun arvosanojen keskiarvo. Rajatapauksessa ratkaisee 2. välikuulustelun arvosana.

Suoraan kandidaatin tutkintoa varten opiskelevien on sovittava luettavasta kirjallisuudesta asianomaisen kuulustelijan kanssa.


Pitkä oppijakso

Edellisen lisäksi:

 1. Kolmannen lukuvuoden luennot
 2. PAAKKANEN, JOUKO, Hintateorian realismi ja yritysten hintapäätökset.Hki 1957
 3. ANDERSEN, P. NYBOE, Udenrigsøkonomi. Kbhvn 1955. (Suom. Ulkomaantalous Porvoo/Hki 1958 )
 4. LASSILA, JAAKKO, Kansantalouden tilinpitojärjestelmät. Hki 1960
  VAIVIO, F.L., Talouselämän pääpiirteet kiertokulkukaavioiden valossa. Liiketaloudellinen aikakauskirja 1960:I
 5. KNOELLINGER, CARL ERIK, järjestösuhteet Suomen työmarkkinoilla. Porvoo/Hki 1959
  PAAKKANEN, JOUKO. Suomalainen talousjärjestelmä sodan jälkeen. (Suomen liikemiesyhdistyksen vuosikirja 1958, s. 52-62)
 6. LENTO, REINO, Väestö ja hyvinvointi. Porvoo/Hki 1956
 7. JUTIKKALA, EINO, Uudenajan taloushistoria. Porvoo/Hki 1953. S. 11-48 ja 229-458
 8. LUOMA, VÄINÖ. Talouselämän sanakirja. Hki 1955. Kurssiin kuuluvien hakusanojen osalta.
 9. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston Taloudellinen katsaus (uusin) sekä Kansallis-Osake-Pankin Taloudellinen katsaus (kolme viimeistä numeroa)

Pitkän oppijakson lopulliseksi arvosanaksi tulee kaikissa osdakuulusteluissa saatujen arvosanojen keskiarvo, jolloin kuitenkin otetaan huomioon myös seminaaritutkielman laadullinen taso sekä seminaariharjoituksissa osoitettu aktiviteetti ja kypsyys.

Suoraan kandidaatin tutkintoa varten opiskelevien on sovittava luettavasta kirjallisuudesta asianomaisen kuulustelijan kanssa.


Liiketaloustiede I

Lyhyt oppijakso

A. Saario Martti
B. Virkkunen Henrik

Osat A ja B

 1. Luennot ja harjoitukset

Osa A

 1. SAARIO, MARTTI, Meno-tulo-kirjanpito. Hki 1959. S. 1-162
 2. KAITILA, ESA, Taseoppi uutta kirjanpitolakia silmällä pitäen, 3.p. Porvoo/Hki 1952
 3. WIHERHEIMO, ONNI & ILVONEN, ANNIKKI, Hallinnollisen talouslaskennan yleisperusteet, 2. P. Hki 1956. S. 1-157
 4. HEINIMO, (PAAVO) & JALAVA, (JORMA) & PUUMALAINEN, (T. J.), Tilintarkastajan opas 2. p. Hki 1953

Osat A ja B

 1. AHOLA, PENTTI O., Paranna yityksesi kannattavuutta. Hki 1959

Osa B

 1. SKARE, LEIF H. & VÄSTHAGEN, NILS & JOHANSSON, SVEN-ERIK, Industriell.kostnadsberäkning och redovisning. 4. uppl. Sthlm. 1958. Luvut I-X ja. XIII-XV
 2. LAMPPU, IRJA, Budjettitoiminnasta liikeyrityksissä. Liiketaloudellinen Aikakauskirja I/1960. (Saatavana eripainoksena)


Pitkä oppijakso

Edellisen sekä luentojen ja harjoitusten lisäksi:

Osa A

 1. 9. Kohdassa 4 mainittu teos loppuun ja
  PAALANEN, ERKKI, Valtion kassa- ja tilinpitojärjestelmä. Hki 1957
 2. 10. LAITINEN, PENTTI & AHOLA, PENTTI O. , Kirjanpito ja liikeverotus. 2. p. Hki 1956
 3. 11. SIMOINEN, OLLI. Työnantaja ja ennakkoperintälaki. Jyväskylä (painop.1958
 4. 12. SKARE. LEIF H: & HANNER, PER V. A., Maskinbokföring och genomskrifts-bokföring. 2. omarb. uppl. av Handbok i genomskrifts- och maskinbokföring. Sthlm 1957
 5. 13. Erikseen määrättävät artikkelit Liiketaloudellisesta aikakauskirjasta (saatavana myös yhteisenä eripainoksena)
 6. 14. LAGERMAN. C. G., Revisionsteknik. Malmö (1946-1953)

Osa B

 1. VIRKKUNEN, HENRIK, Laskentatoimi johdon apuna. Hki 1954
 2. LUOTONEN, EINO, Standardikustannuslaskenta neuleteollisuuteen sovellettuna. Hki 1953
 3. SKARE, LEIF H. & VÄSTHAGEN, NILS & JOHANSSON SVEN-ERIK, Industriell kostnadsberäkning och redovisning. 4. uppl. Sthlm 1958. Luvut XI, XII, XVI
 4. NIINI. EINO M. , Investointilaskelmat. Hki 1953. (Rastorin julkaisu 17)
  tai
  HONKO, JAAKKO. Investointien suunnittelu ja tarkkailu. (Teollisuustaloudellisen yhdistyksen vuosikirja 1956) (Sisältyy seur. kohdassa mainittuun eripainokseen)
 5. Seuraavat artikkelit Liiketaloudellisesta aikakauskirjassa (saatavana yhteisenä eripainoksena):
 1. HANSEN, PALLE & BERNSTRÖM, HARALD, Handbok i redovisning. Sthlm (Gop. 1953) Luku: Budgetering
  tai
  ASZTÉLY, SANDOR. Affärsföretagets budget. Göteborg 1957. (Företagsekonomiska Institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Avd. för redovisning och finansiering. Meddelande 3)

Osat A ja B

 1. Tarkoituksenmukainen liikeharjoittelu


Liiketaloustiede II

Lyhyt oppijakso

1. välikuulustelu:

 1. Ensimmäisen lukuvuoden luennot
 2. RANINEN, HUUGO, Kauppaoppi ja -oikeus. 3. p. PorvooMki 1957
 3. HEIKKILÄ, ONNI I. Pienyrittäjä ratkoo pulmiaan. Hki 1955
 4. RANINEN, HUUGO, Lyhyt liikkeenhoito-oppi. 2. p. Porvoo/Hki 1957
 5. Seuraavat artikkelit teoksesta Företagsekonomisk Handbok I-II. Sthlm 1945: Eriksson, Per, Försäliningsorganisation. H, S. 473-570
  Vading, Tore, Inköps- och förrådsorganisation. I, S. 331-384
 6. RAULA, ARTTURI, Mainonnan perusteet. 3. p. Hki 1954
 7. GOLDMANN, HEINZ, Konsten att sälja. Sthlni 1952. (Suom. Myyntitaito. 2. p. Hki 1954 )

2. välikuulustelu ja lyhyen oppiiakson loppukuulustelu:

 1. Toisen lukuvuoden luennot
 2. RANINEN, HUUGO, Kaupan käsitteestä. Hki 1951
 3. KASKIMIES. MIKA & SÄRKISILTA. MARTTI. Kotimaamme kaupan rakenne. (ilmestyy syksyllä 1959)
 4. KORPISAARI PAAVO, Suomen tukkukaupan rakenne ja kehitys. Hki 1951
 5. TROLLE. ULF af. Distributionsekonomi. Malmö 1955
 6. LINDSTEN. GERHARD & LENNING, EINAR, Marknadsundersökningar. Malmö 1946


Pitkä oppijakso

Edellisen lisäksi:

 1. Kolmannen lukuvuoden luennot
 2. RANINEN, HUUGO, Valmiin puutavaran kauppa. 2. p. Hki 1951
 3. RANINEN, HUUGO, Suomen kauppatapalausuntoja selityksineen. I. Hki 1943
 4. SJÖGREN, DETLOF, Transportekonomi. Företagens externa transporter. Uppsala 1957
 5. Seuraavat artikkelit teoksesta Företagsekonomisk Handbok I-II. Sthlm 1945:
  Carlson, Sune. Företaget och dess ledning. I. S. 9-49
  Nyströmer, C. Bertil, Kontorsorganisation I, S. 205-328
 6. DRUCKER, PETER, The practice of management. New York 1954 (Saks.: Praxis des management. Düsseldorf 1956. Ilmestyy suomeksi syks. 1959 )
 7. THUNHOLM, LARS-ERIK. Svenskt kreditväsen. Sthlm (uusin painos) (Täyd. perehdyttävä liikepankkien toimiin saatavissa olevien opaskirjasten avulla)
 8. Perehtyminen postia, postisiirtoa, puhelinta, lennätintä. rautatieliikennettä ja tullausta koskeviin säännöksiin

Huom. Kysyttävä lisäksi asianomaiselta opettajalta, onko ao. välikuulusteluun määrätty luettavaksi aikakausilehtikirjoituksia tms.


Kauppaoikeus

Lyhyt oppijakso

 1. WREDE, R. A. . Finlands rätts- och samhälisordning. 3. uppl. Hfors 1953. (Suom. Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys. 3, p. Porvoo/Hki 1949) §:t 1-12, 29 ja 51
 2. KIVIMÄKI, T. M. & YLÖSTALO, MATTI. Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa. Porvoo/Hki 1959
 3. LIIKEMAAILMAN TIETOKIRJA. 3.p. Porvoo/Hki 1954. (S. 151-345. KAUPPI, KALLE, Kauppaoikeus)
  tai
  PALMGREN, GUNNAR & OLSSON. CURT, Kauppaoikeutta liikemiehelle, 3. p. Hki 1954
 4. VIHMA, VÄINÖ, Velvoiteoikeuden yleisen osan luennot siviilioikeuden peruskurssista. 8.p. Hki 1956. (Moniste)
 5. VIHMA. VÄINÖ, Luentoja irtaimen kaupasta. 2. p. Hki 1957. (Moniste)
 6. HEIKONEN. A. R. & AALTONEN. AIMO 0., Irtaimen kauppa. Hki 1958. §:t 1-89 13-23 ja 29-30
 7. WREDE, R. A., Esineoikeuden pääpiirteet Suomen oikeuden mukaan. Toim. Ilmari Caselius. I-11. 2.p. Hki 1946-47. S. 123-172, 220-240, 244-256, 268-9, 310-312, 371-382, 397, 402, 412-418, 427-437, 445-479, 482-487, 504-559, 571-7, 581-3, 590-1
 8. CASELIUS. ILMARI & HEIKONEN. A. R. . Osakeyhtiö. I. 2. p. Porvoo/Hki 1955
 9. CHYDENIUS, JAKOB WILHELM. Lagen om aktiebolag. Hfors 1927, S. 54-103
 10. CEDERBERG, LAURI. Osakeyhtiölain määräykset osakkeenomistajien ja osakkeenomistajien vähemmistön oikeuksien turvaamisesta osakeyhtiössä. 2. p. Porvoo 1941
 11. Ruotsin laki irtaimen omaisuuden kaupasta ja vaihdosta 20. 6. 1905. (On sekä alkukielellä että suomennoksena Liikemiehen lakikirjassa)
 12. Neljän lukukauden luennot


Pitkä oppijakso

Edellisen lisäksi:

 1. HEIKONEN. A. R. . Avoin yhtiö Suomen oikeuden mukaan. Porvoolliki 1948. (Luvut III-IV ja VII-XVIII)
 2. CEDERBERG. LAURI, Tilintarkastuksesta Suomen osakeyhtiölain mukaan. Turku 1938. (Myös ruots. Om revision enligt finsk aktiebolagsrätt.Hfors 1941)
  tai
  IKKALA. OLLI, Tilintarkastuksesta. Porvoo 1958.
 3. OLSSON. CURT, Lagen om andelslag. Borgå 1956
 4. CHYDENIUS, JAKOB WILHELM, Lärobok i finsk kontraktsrätt. II. 2. uppl. Hfors 1925. S. 50-53, 204-233 ja 263-346. (Sen yhteydessä Ruotsin laki koimssiosta, kauppa-agentuurista ja kauppamatkustajasta 18. 4. -14)
 5. BECKMAN, RUDOI,F, Suomen merioikeus. Hki 1940. (Myös ruots. Finlands sjörätt. Äbo 1940) §:t 1, 10-12. 14-15, 19, 29-51, 55-59, 62, 63
 6. SIPILÄ ARVO, Suomen työoikeus. I. Porvoo/Hki 1947. S. 1-123, 155- 188
 7. LIIKEMAAILMAN TIETOKIRJA. 3. p. Porvoo/Hki 1954. (S. 1005-1042, REKOLA, AARNE, Verolait)
  tai
  MERIKOSKI, V. , Suomen julkisoikeuden oppikirja. II. 2. p. Porvoo/8Hki 1949,(s. 152-190)
 8. SJÖHOLM. B, E. . Liikeverotus. Käsikirja tulo- ja omaisuus- sekä kunnallisverotuksessa. Hki 1960
 9. TIRKKONEN. TAUNO, Suomen prosessioikeus pääpiirteittäin. PorvooMki 1955. §:t 79 9, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 40-42
 10. Erikoisluentokurssi

Sekä pitkän että lyhyen oppiiakson suhteen huomautetaan, että perehtymistä asianomaisiin lainkohtiin pidetään tärkeänä ja että niin luentojen yhteydessä kuin kurssikirjoja luettaessa voidaan käyttää tähän tarkoitukseen Liikemiehen lakikirjaa.


Talousmatematiikka

Esikurssi

Luentojen mukaan. Oppikirjana:

 1. KIVIKOSKI. ENSIO. Kauppamatematiikka. Hki 1953. (Moniste)


Lyhyt oppijakso

Edellisen lisäksifinanssi- ja vakuutusmatematiikkaa luentojen mukaan. Oppikirjoina:

 1. KIVIKOSKI, ENSIO, Finanssimatematiikan oppikirja. 2. p. Hki 1959
 2. KIVIKOSKI, ENSIO, Vakuutusmatematiikaii alkeet. Hki 1955. (Moniste)
 3. ATHEN. HERMANN, Nomographie. Frankfurt am Main 1956


Pitkä oppijakso

Edellisen lisäksi differentiaali- ja integraalilaskentaa luentojen mukaan. Oppikirjoina:

 1. VÄISÄLÄ, KALLE, Algebran oppi- ja esimerkkikirja II. (Luku X). Porvoo
 2. ALLEN, R. G. D., Mathematical analysis for economists. London 1950


Kemia ja tavaraoppi

Esikurssi

 1. Kahden lukukauden luennot
 2. TALVITIE, ARVI, Epäorgaaniiien keniia sekä orgaanisen kemian alkeet. p. IIki 1955. (Epäinetallit )
 3. HEINÄNEN, PEKKA, Tavaraoppi. (Prof. Pekka Heinäsen Kauppakorkeakoulussa pitämien luentojen mukaan.) I. Kauppakorkeakoulu. Sarja A, moniste 13. Hki 1955. (Osittain )
 4. Kauppakemian ja tavaraopin laboratoriotyöt (n. 1 lukukausi)


Lyhyt oppijakso

Edellisen lisäksi:

 1. Kahden lukukauden luennot.
 2. TALVITIE, ARVI, Epäorgaaninen kemia sekä orgaanisen kemian alkeet. p. Hki 1955. (Tärkeimmät metallit )
 3. HEINÄNEN. PEKKA, Tavaraoppi. (Prof. Pekka Heinäsen Kauppakorkeakoulussa pitämien luentojen mukaan.) I-II. Kauppakorkeakoulu, Sarja A, moniste 13-14. Hki 1955-1957. (I osa kokonaan. II osa osittain ) 1
 4. Kauppakemian ja tavaraopin laboratoriotyöt (n. 2 lukukautta)


Pitkä oppijakso

Edellisen lisäksi:

 1. Kahden lukukauden luennot
 2. TALVITIE, ARVI. Epäorgaaninen kemia sekä orgaanisen kemian alkeet. 4. p. Hki 1955. (Kokonaan)
 3. HEINÄNEN, PEKKA. Tavaraoppi. (Pröf. Pekka Heinäsen Kauppakorkeakoulussa pitämien luentojen mukaan.) II. Kauppakorkeakoulu. Sarja A, moniste 14. Hki 1957. (Kokonaan)
 4. Osia teoksesta: Puutavarakaupan käsikirja. Toimituskunta: Matti Jalava, Huugo Raninen (ym.). I-II. Hki 1949-50
 5. BORGIN, KARL, Muovit, Niiden ominaisuudet. valmistus ja käyttö. (Alkuteoksen nimi: Plastic ) Hki 1952
  tai
  Papperstillverkning. Kursbok utg. av Sveriges pappersbruksförbund. Sthim 1957
 6. Kauppakemian ja tavaraopin laböratoriotyöt (n. 1 lukukausi)

Suoraan kandidaatin tutkintoa varten opiskelevien tutkintovaatimuksiin kuuluvat molemmat 13. kohdassa mainitut teokset sekä lisäksi:


Talousmaantiede

Esikurssi

 1. Ensimmäisen lukuvuoden luennot
 2. Perusteelliset tiedot koulumaantieteessä jonkin oppikouluja varten hyväksytyn oppikirjan mukaan
 3. HILDÉN, KAARLO, Yleinen talousmaantiede. 2. p. Hki 1953 (S. 1-85)


Lyhyt oppijakso

Edellisen lisäksi:

 1. Lyhyen oppijakson luennot
 2. HILDIN, KAARLO, Yleinen talousmaantiede. 2. p. Hki 1953
 3. HUSTICH. ILMARI, Finlands råvarutillgängar. Hfors 1953.(Suom. Suomen raaka-ainevarat. Hki 1955)
 4. GARLAND, SVEN-OLOF, Statistisk atlas för den ekonomiska geografin. 2. uppl. Sthlm 1958


Pitkä oppijakso

Edellisen lisäksi:

 1. Pitkän oppijakson luennot
 2. HUSTICH, ILMARI. Världen av i dag. En politisk-geografisk översikt. Hfors 1957. (Suom. Tämän päivän maailma. 2. p. Hki 1960)
 3. GARLAND, SVEN-OLOF, Näringsgeografi 1. Sthlm 1959
  tai
  HUMLUM, JOHANNES, Kulturgeografins grundvalar. Sthim 1957


Valtio- ja yhteiskuntaoppi

Lyhyt oppijakso

 1. BROTHERUS, K. R., Katsaus Suomen valtiollisen järjestysmuodon historialliseen kehitykseen. 2. p. Porvoo/Hki 1948
 2. Seuraavat lakitekstit: a) Suomen hallitusmuoto. b) valtiopäiväjärjestys. c) laki kansanedustajan vaalista ja d) Ahvenanmaan itschallintolaki
 3. Suomen historian käsikirja. Toim. Arvi Korhonen. 1-11, Porvoo/Hki 1949. Luvut III-VII
 4. NOUS IAINEN, JAAKKO, Suomen poliittinen järjestelmä. Porvoolliki 1959
 5. BONSDORFF, GÖRAN von. Suomen poliittiset puolueet. Hki 1957
 6. HESSLÉN, GUNNAR, Statskunskap. Tuorein saatavissa oleva painos
 7. DUVERGER, MAURICE. Poliittiset järjestelmät. Hki 1955
 8. LAGERROTH, FREDRIK, Nordens frihetsarv. Sthlm 1945
 9. Neljän lukukauden luennot


Taloushistoria

Lyhyt oppijakso

 1. JUTIKKALA, EINO. Uudenajan taloushistoria. PorvooMki 1953 2. Suomen kulttuurihistoria. Toim. Gunnar Suolahti (ym. ) IV osa. Hki 1936.s. 96-281
 2. ALANEN. AULIS J. . Suomen maakaupan historia. Jyväskylä (painop. ) 1957. S. 204-420
 3. HECKSCHERT ELI F., Studium och undervisning 1 ekonomisk historia. Lund 1951
 4. Neljän lukukauden luennot


Tilastotiede

Esikurssi

Kahden lukukauden luennot harjoituksineen (3 v.t. ). Oppikirjana:

 1. MATTILA, S. . Tilastotiede. 1. Hki 1958.. (Moniste)

Luentojen yhteydessä tutustuminen tärkeimpiin maamme virallisiin tilastojulkaisuihin


Lyhyt oppijakso

Edellisen lisäksi yhden lukukauden luennot harjoituksineen (5 v.t.)

Oppikirjoina:

 1. DAVIES, OWEN L, Statistical methods in rescarch and produktion. 3. ed. London/New York 1957
 2. HALD, A., Elementæer lærebog i statistisk kvalitetskontrol. Kbhvn 1956 sekä Bilagshæfte til elementær lærebog i statistisk kvalitetskontrol. Kbhv n. 1956


Pitkä oppijakso

Edellisen lisäksi yhden lukukauden luennot harjoituksineen (5 v.t.)

Oppikirjoina.

 1. MORONEY, M, J., Facts from figures. 3. ed. Harmondsworth/Baltimore 1956
 2. SASIENI, M. & YASPAN, A. & FRIEDMAN, L, Operations researth. New York 1959. Luvut 3 ja 6
 3. LIVESLEY, R. K., An introduction to automatie digital computers. Cambridge 1957
 4. Maamme virallista tilastoa käsittelevä harjoitusaine


Myynti- ja mainosoppi

Lyhyt oppijakso

 1. Neljän lukukauden luennot
 2. RAULA, ARTTURI, Mainonnan perusteet. 3. p. Hki 1954
 3. PUUKARI, ARVO. Myyvää kieltä. 3. p. Hki 1954
 4. PUUKARI, ARVO. Myyntikäsikirja. Hki 1956
 5. Asiantuntijain kirjoituksia myynti- ja mainosopin opintoihin. Toim. Arvo Puukari. Hki 1958 (Moniste)
 6. HEPNER, HARRY WALKER, Modern marketing, dynamics and management. New York 1955
 7. MAYNARD, HAROLD & BECKMAN, THEODORE N. Principles of marketing. 5. ed. New York 1952
  tai
  vastaava teos
 8. FREY, ALBERT WESLEY, Advertising. New York 1947
  tai
  HEPNER, HARRY WALKER, Modern Advertising. Practiees and principes. 3. ed. New York 1956
 9. HEIDINGSFIELD, MYRON S. & BLANKENSHIP, ALBERT B., Market and marketing analysis. New York 1948
  tai
  vastaava markkinatutkimusta käsittelevä teos

Niille, joilla 2-4 kohdat sisältyvät liiketaloustiede II:n tutkintoon, vastaavat teokset sopimuksen mukaan


Englannin kieli

Lyhyt oppijakso

 1. AURAMO, ANJA & SOHLBERG, ANNA-LIISA, Englannin kielioppi. Hki 1956. (Opettajan antamin lisäyksin)
 2. MUSTANOJA, T. F. & VUORINEN, ELSA. Englantia aikuisille. Uusin painos. Alkeiskurssin osanottajille
 3. ECKERSLEY, C. E. & KAUFMANN, W., A commercial course for foreign students. Uusin painos. (Luvut I, II, IV, V, X:ii, XI, Xll)
 4. RANTAVAARA, IRMA & PENTTILÄ, ERKKI. A guide to English correspondence. Hki 1956. Kunkin luvun johdanto sekä käännöksiä harjoituskirjasta
 5. Yksi numero The Economist-lehteä valikoiden
 6. Tyydyttävä suullinen kielitaito. Osallistuttava keskusteluharjoituksiin kahden lukukauden ajan. Arkikielen sanontatapojen oppimiseksi luettava:
  HALL, WENDY. The English you will need in England. Hki 1951
  ERÄMETSÄ. ERIK & CARTER, ROLAND, A course in spoken English. Hki 1958
 7. Parisataasivuinen kaunokirjallinen teos sopimuksen mukaan

Kohta 6 kuulustellaan suullisesti; kohta 7 kirjallisesti.

Kirjallinen loppututkinto:

a) Käännös englann.ista suomeen (osittain vierasta, osittain luettua tekstiä)
b) Kieliopin sovellutuksia


Pitkä oppijakso

 1. AURAMO, ANJA & SOHLBERG, ANNA-LIISA. Englannin kielioppi. Hki 1956. (Opettajan antamin lisäyksin)
 2. ECKERSLEY, C. E. & KAUFMANN, W. A commercial course for foreign students. Uusin painos
 3. RANTAVAARA, IRMA & PENTTILÄ, ERKKI, A guide to English business correspondence. Hki 1954. Valikoiden, sekä taloudellisen.tekstin käännösharjoituksia (englanriin kielelle)
 4. Englanninkielisten sanoma- ja aikakauslehtien taloudellisten osastojen tekstiä ja markkinatiedotuksia (esim. The Economist, Times Review of Industry sekä Financial Times). Sanomalehtikielessä toimeenpannaan kirjallinen koe ennen tenttikauden alkua
 5. Kirjallisuutta 4 teosta (n. 800 s. )
 6. CASSON, LESLIE & CONNELY, WILLARD. British English and American English. Hki 1950 sekä jokin Englantia tai Yhdysvaltoja käsittelevä kirja, esim.
  ECKERSLEY, C. E. & SEAMAN, L. C. B., Pattern of England. I-II. London 1954, 1955
  tai
  An outline of American history. Distrib. by United States Information Service (USIS)
  tai
  ECKERSLEY, C. E. & SEAMAN, L. C. B. Pattern of England II. London/New York/Toronto 1955 sekä
  The Americans. Ways of life and thought. London 1956
 7. Hyvä suullinen kielitaito. Osallistuttava keskusteluharjoituksiin kahden lukukauden ajan. Arkikielen sanontatapojen oppimiseksi luettava:
  HALL VENDY, The English you will need in England. Hki 1951
  ERÄMETSÄ, ERIK & CARTER, ROLAND, A course in spoken English. Hki 1958
 8. Kiitettävää arvosanaa (5-6 p.) tavoittelevilta vaaditaan valvonnan alaisena kirjoitettu aine

Kohta 5 kuulustellaan kirjallisesti. kohdat 6 ja 7 suullisesti ennen kirjallista loppututkintoa.

Kirjallinen loppututkinto:
a) Käännös englannista suomeen
b) Käännös suomesta englantiin
c) Kohtiin 2 ja 3 sisältyvistä teoksista asiakysymyksiä
d) Kieliopin sovellutuksia


Espanjan kieli

Lyhyt oppijakso

 1. VIERIKKO, ERKKI. Espanjan kielioppi. Hki 1956
 2. VIERIKKO, ERKKI, Espanjan oppikirja. Hki 1958
 3. GOROSCH, MAX & STEDT, NILS & CERECEDA, ERNESTO F. Spansk handelskorrespondens. Sthlm 1953
 4. Latinalainen Amerikka. - Mitä, missä, milloin 4 (1954), s. 84-103

Kirjallinen loppututkinto:
a) Käännös espanjasta suomeen
b) Kännettävä liikekirje suomesta espanjaan
c) Käännös suomesta espanjaan
d) Kieliopin sovellutuksia


Pitkä oppijakso

 1. VIERIKKO, ERKKI. Espanjan kielioppi. Hki 1956
 2. VIERIKKO, ERKKI. Espanjan oppikirja. Hki 1958
 3. VIERIKKO, ERKKI. Correspondencia comercial española
 4. GOROSCH, MAX & STEDT, NILS & CERECEDA, ERNESTO F., Spansk handelskorrespondens. Sthlm 1953
 5. Kyky ymmärtää espanjalaisten sanomalehtien taloudellisten osastojen tekstiä (hankitaan lukemalla esim. ABC-lehteä) Sanolalehtikielessä toimeenpannaan erillinen koe.
 6. a) Luettava jokin Espanjan tai Etelä-Amerikan oloja tai kirjallisuushistoriaa käsittelevä espanjankielinen teos sopimuksen mukaan
  b) Latinalainen Amerikka. - Mitä. missä, milloin 4 (1954), s. 84-103
  c) Luettava yksi kaunokirjallinen teos sopimuksen mukaan
 7. Kiitettävää arvosanaa (5 -6 p. ) tavoittelevien on kirjoitettava. noin 5 konekirjoitettua sivua käsittävä aine. Sanakirjojen käyttö on sallittua.
 8. Tyydyttävä suullinen kielitaito

Kohta 6 a ja c kuulustellaan suullisesti ennen kirjallista loppukoetta. Kuulustelu tapahtuu espanjaksi kohta 8:n edellyttämän kielitaidon toteamiseksi.

Kirjallinen loppututkinto:
a) Käännös espanjasta suomeen
b) Liikekirje selostetun liiketapahtuman perusteella
c) Käännös suomesta espanjaan
d) Kieliopin sovellutuksia


Ranskan kieli

Lyhyt oppijakso

 1. SOHLBERG, ANNA-LIISA, Ranskan kielioppi. Hki 1948. (Opettajan antamin ll;s ranskasta suomeen
  b) Liikekirje selostetun liiketapahtuman perusteella
  c) Käännös suomesta ranskaan: valikoima lauseita luettujen tekstien perusteella
  d) Kieliopin sovellutuksia


  Pitkä oppijakso

  1. SOHLBERG, ANNA-LIISA, Ranskan kielioppi. Hki 1948. (Opettajan antamin lisäyksin)
  2. HAKAMIES, REINO, Tekstimoniste
  3. NURMELA, TAUNO. Manuel de français commercial. Hki 1949
  4. Kyky ymmärtää sanomalehtien taloudellisen osaston tekstiä lukemalla esim. sanomalehteä Le Figaro
  5. Määrätyt osat ranskan kirjallisuushistoriaa, esim.
   ABIZY, EMILE & AUDIC, CHARLES & CROUZET, PAUL, Histoire illustrée de la littérature française. Paris 1949 sekä
   kirjallisuutta 3 teosta sopimuksen mukaan
  6. AUDRIN, E. & DECHAPPE, M & L., De l'antiquité à la France d'aujourd'hui. Paris 1952
  7. Kiitettävää arvosanaa varten