Korpela Asko 
00 Johdanto

What is philosophy? 
Why study philosophy? 
Different styles of argument 
Areas of philosophy included in this book 
Eastern approaches 
Traditions of Western thought 
Worth the hemlock?

Filosofian määritelmä [Concise Oxford Dictionary] 
Filosofia on:
... viisauden tai tiedon hakemista, erityisesti perimmäisestä todellisuudesta, asioiden ja ideoiden ja inhimillisten havaintojen ja tietojen, fyysisten ilmiöiden (luonnon filosofia) ja etiikan (moraalifilosofia) perimmäisten syiden ja periaatteiden etsimistä. 

Esim politiikan filosofiassa käytetään samaa terminologiaa kuin politiikassa, mutta mennään syvemmälle kuin päivänpolitiikassa. Mitä sanalla tarkoitetaan? Mitä on sen takana?

Filosofiassa tarkastellaan kaikkia elämänaloja, kysellään suuria kysymyksiä. Mielen, uskonnon, tieteen, politiikan filosofia.
 

Miksi opiskelen filosofiaa? 

 • Filosofia tarjoaa mahdollisuuden tutkia perimmäisiä kysymyksiä. Kyseenalaistaa asioita, jotka tavallisesti hyväksytään sellaisinaan. 
 • Kirkastaa kieltä, kielenkäyttöä, väline jolla hölynpöly paljastetaan.
 • Ero analyyttisella ja synteettisellä toteamuksella. Analyyttisen totuus selviää määritelmän perusteella, synteettisen todistamiseen tarvitaan havaintoaineistoa.
Keskeisiä osa-alueita:
 • Metafysiikka: todellisuuden tutkimista, mitä on olemassa.
 • Epistelmologia: Mitä voimme tietää? Miten voimme tietää?
 • Uskonnon filosofia: uskonnollisia ideoita ja uskonnon kieltä koskevat kysymykset.
 • Mielen filosofia: minän tutkiminen 

Argumentoinnin tyylejä 

 • dialogi (Platon)
 • analyyttinen (deduktiivinen)
 • ei yhtä oikeata (philosophy is not monolithic)

Filosofian osa-alueet tässä kirjassa 

 • Metafysiikka: maailman rakenne 
 • Epistemologia: tietoteoria 
 • kielen analyysi 
 • tiede, mieli, uskonto 
 • etiikka, politiikka 
 • fenomenologia, eksistentialismi 
 • postmodernismi 
 • estetiikka, historian filosofia 
 • oppimisen filosofia 

Itä lähestyy 

 • Länsimainen filosofia 
 • Itämainen filosofia: hinduismi, budhismi, konfutselaisuus, taoismi 
 • Itämainen on kiinteässä yhteydessä uskontoon, länsimainen on maallista, uskonnon vaihtoehto. 
 • Länsimaissakin kristillisyydellä, juutalaisuudella ja islamilla huomattavat vaikutus filosofiaan. 
 • Uskonnon filosofia huomattava filosofian osa-alue 
 • Thompson: Teach Yourself Eastern Philosophy 

Länsimaisen ajattelun perinteet 

 • Ideat sukupolvittain 
 • Perinteen tunteminen tärkeätä 
John Shand: 
Filosofian luonteeseen kuuluu, että se tunkeutuu muiden alojen taustoihin ja tutkii niitä. Filosofiassa tutkitaan elämän ja ajattelun pysyviä ongelmia. Eräs filosofian kiehtovista puolista on, että se yhdistää erilaisten historiallisten kausien ajattelijoita ja löytää heidän ajatuksistaan samoja perusongelmia. 

 

 

On tärkeätä tunnistaa, että historian perspektiivi paljastaa monia ajattelun kerrostumia.

Popper: tieteellisen teorian pitää olla osoitettavissa vääräksi. Edistys tapahtuu - ei kasaamalla todistusaineistoa jonkin puolesta, vaan osoittaen tähän asti luullun vääräksi. Teorian osoittautuminen virheelliseksi synnyttää uuden teorian. Sama pätee filosofiasta. 

Sellaiselle joka vaatii varmoja vastauksia, filosofia osoittautuu pettymysten sarjaksi. Sellaiselle joka jatkuvasti kysyy, filosofia on kiehtova asia.

Tämän kirjan tarkastelema perinne ulottuu ainakin 2500 vuoden taakse. Filosofia antaa asioiden tarkastelulle taustaa länsimaisen kulttuurin parhaiden ajattelijoiden viisaudesta. 

Onko myrkyn arvoista?

Länsimaisen filosofian merkittävimpiä hetkiä on Sokrateen kuolema 399 eKr. Sen on Platon merkinnyt muistiin. Sokratesta syytettiin nuorison turmelemisesta ajatuksillaan. Sokrates ei luopunut totuudesta vapautensakaan hinnalla, vaikka totuus olisi valtiollekin vaarallista. Sokrateelle filosofin tehtävä oli elämän kannalta keskeinen. Hän mieluimmin kuoli kuin pakeni Ateenasta. 

Lukija päättäköön, onko tämä kirja myrkyn arvoinen.

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Asko KorpelaAsko Korpela 20010313 (20010313) o o AJK kotisivu o AjkFilo