Thompson 
GLOSSARY

Seuraavassa on joukko Thompsonin kirjassa käytettyjä termejä lyhyesti selitettyinä. Lisätietoja kirjan hakemistosta. 
 • Behaviourism - Behaviourismi näkemys, jonka mukaan mieltä ymmärretään fyysisen toiminnan kautta. 
 • Blik tietty tapa nähdä jotakin, käytetään erityisesti uskonnollisessa kielessä.  
 • Categorical imperative - Kategorinen imperatiivi moraalinen velvollisuudentunto; Kantin Jumalan olemassaoloa koskevan moraalisen argumentin perusta. 
 • Cosmological - Kosmologiset (argumentit) maailmaa koskeviin havaintoihin perustuvat argumentit Jumalan olemassaolosta. 
 • Deconstruction - Dekonstruktio prosessi, jossa tekstiä tarkastellaan yhteydessä niihin lingvistisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin, joiden vallitessa teksti on tuotettu (ks myös strukturalismi). 
 • Deductive - Deduktiivinen argumentti argumentti, joka perustuu loogisiin periaatteisiin eikä todistusaineiston arvointiin. 
 • Dualism - Dualismi näkemys, jonka mukaan mieli ja materia ovat eri asioita ja erossa toisistaan (merkitystä mieli/ruumis ongelman tarkastelussa, mutta myös epistemologiassa) 
 • Empiricism - Empirismi tietoteoria, joka perustuu aistihavaintoihin.
 • Epiphenomenalism - Epifenomenalismi teoria, jonka mukaan mieli on monimutkaisten fyysisten prosessien tulos 
 • Epistemology - Epistemologia tietoteoria
 • Idealism - Idealismi väite, jonka mukaan maailma, sellaisena kuin koemme sen, on perimmältään [vain] mielessämme. 
 • Inductive - Induktiivinen menetelmä johtopäätösten tekeminen todistusaineiston perusteella.  
 • Interactionism - Interaktionismi yleistermi teorioista, joiden mukaan mieli ja ruumis ovat eri asia (dualismi), mutta keskenään vuorovaikutuksessa. 
 • Intuitive knowledge - Intuitiivinen tieto välitön tieto, joka ei ole tietoisen harkinnan tai kokemuksen tulosta. 
 • Materialism - Materialismi todellisuus on materiaalista (esimerkiksi 'itse' on tapa kuvailla ruumista ja sen toimintoja) 
 • Metaphysics - Metafysiikka teoreettinen tutkimus, joka koskee luontoa, todellisuuden rakennetta ja yleisiä piirteitä. 
 • Modernism - Modernismi yleistermi itsensä tiedostavalle filosofiselle ja taiteen suuntaukselle, kehittynyt erityisesti 20 vuosisadan alkupuoliskolla. 
 • Natural selection - Luonnollinen valinta Darwinin kehitysteoria, jonka mukaan vain lajin vahvimmat jäävät henkiin jatkamaan sukua. 
 • Numinous - Numinaalinen 'pyhä', rationaalisen määritelmän ulottumattomissa (termi, jota Rudolph Otto käytti) 
 • Ontological - Ontologinen (argumentti) argumentti Jumalan olemassaolosta, perustuu pelkästään Jumalan määritelmään eikä riipu todistusaineistosta. 
 • Panentheism - Panenteismi usko, jonka mukaan Jumala sisältyy kaikkeen (sisältyy teismiin, mutta ei ole sama kuin pantheismi) 
 • Pantheism - Panteismi ajatus, jonka mukaan Jumala on identtinen materiaalisen maailmankaikkeuden kanssa. 
 • Phenomenology - Fenomenologia tutkimus siitä, mitä ihmiset todellisuudessa kokevat (Husserlin kehittämä teoria) 
 • Postmodernism - Postmodernismi moderni, 'mannermainen' lähestymistapa filosofiaan ja taiteeseen, hylkää modernismin ajatuksen itsensä tiedostavasta, autenttisesta, luovasta itseydestä, tarjoaa sen sijaan välitöntä symbolien ja tekstin arvostusta niiden kulttuuriyhteydessään (ks myös strukturalismi) 
 • Pragmatism - Pragmatismi ajatus, jonka mukaan teoriaa on arvioitava sen käyttökelpoisuuden mukaan, sen merkitys muille tiedon alueille ja sen koherenssi muiden käsitysten kanssa. 
 • Rationalism - Rationalismi teoria, jonka mukaan kaikki tieto perustuu ja muodostuu ajatteluprosessissa. 
 • Reductionism - Reduktionismi pyrkimys pelkistää kaikki rakenneosiinsa; 'ei muuta kuin' -näkemys monimutkaisista asioista. 
 • Schema joukko rationaalisia termejä, joiden mukaan 'pyhä' ymmärretään ja kuvataan (prosessia nimitetään 'schematisoinniksi') 
 • Structuralism - Strukturalismi filosofinen lähestymistapa, joka on kehitetty 'mannermaisen' koulukunnan piirissä 20 vuosisasan toisella puoliskolla ja tulkitsee tekstiä, sanoja tai ideoita yhteydessä niihin ajatusrakenteisiin, joiden puitteissa ne ovat syntyneet. 
 • Theism - Teismi usko Jumalan olemassaoloon. 
 • Utilitarianism - Utilitarismi eettinen teoria, joka toimintaa odotettujen tulosten kannalta ('hyödyn maksimointi') 
 • Verification - Verifiointi  toteamuksen pätevyyden toteaminen, erityisesti loogisen positivismin ja muiden empiiristen lähestymistapojen edustajien käytössä.
 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Asko KorpelaAsko Korpela 20010316 (20010316) o o AJK kotisivu