KÄYTÄNNÖN FILOSOFIA
ELI
SOFOLOGIA

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
или
СОФОЛОГИЯ

Из цикла «Философские беседы»

Л. Е. БАЛАШОВ

Miten ajattelemme, siten elämme
Paremmin ajattelemme – paremmin elämme.
Как мы думаем, так и живем.
Лучше думаем — лучше живем

МОСКВА • 2007

 
OTSIKOINTI

SARJASSA ”FILOSOFISIA KESKUSTELUJA”			 0 <20081112>
MITÄ ON KÄYTÄNNÖN FILOSOFIA (SOFOLOGIA)			 9
I MAAILMANKATSOMUKSELLISIA KYSYMYKSIÄ			 13
II ELÄMÄ, KUOLEMA, KUOLEMATTOMUUS			 19
1. Kuoleman ja kuolemattomuuden ongelma			 19
2. Elämä vastaan kuolema				 27
  Kuolema itseisarvona					 27
  Tappamisen logiikka 
   (kuoleman ajatuksen itseisarvoistaminen)		 27
  Kuoleman pelko ja epätoivo 
   (kuoleman emotionaalinen itseisarvoistaminen)	 32
  Elää merkitsee kuolla				 37
  Kuolemalle ei ole oikeutusta 
   (kuoleman myönteisen arvostami-sen kritiikki)	 40
  Onko siis kuolema luonnollinen ja välttämätön asia	 41
  Kuolema on edistyksen tekijä				 43
  Tarvitaanko kuolema elämää varten?			 48 <20081116>
  Kuolemattomuus paha merkitsee kuolema hyvä		 56
  Eutanasia on ’hyvä’ kuolema				 57
3. Kuolemattomuus itseisarvona				 60
  Henkilökohtaisen kuolemattomuuden 
   ajatuksen viehätys					 60 <20081126>
  Platon ja Seneca: 
   todisteet kuolemattomuuden puolesta		 63
  Miksi itseisarvonen henkilökohtainen kuolemattomuus 
   on mahdotonta					 67
4. Kuolevaisuuden ja kuolemattomuuden elävä side	 70
5. Kuinka kuolemattomuus ’tehdään’			 78
  Ihmissuvun jatkuminen, rakkaus			 78
  Luova kuolemattomuus					 89
6. Potentiaalinen kuolemattomuus			 94 <20081205>
7. Todellinen kuolemattomuus				102 
8. Aktiivinen pitkäikäisyys				112
  Miksi ihmiset pyrkivät elämään mahdollisimman kauan ja 
   miksi pitää elää niin kauan kuin mahdollista	116
  Mitä pitää tehdä elääkseen kauan ja onnellisena	118 <20081207>
9. Virtuaalinen kuolemattomuus				121
10. Olemassaolon lopullisuus ja loputtomuus
   elämän perspektiivissä				122 <20081208>
11. Elämä, elämän mielekkyys ja tarkoitus		125
  Mitä on elämä					125
  Elämän mielekkyys					127
  Elämän tarkoitus					129
  Lisääntyykö vai väheneekö elinaika iän mukana?	132 <20081209>
III INHIMILLINEN ONNI					134
  Elämän ja onnellisuuden keskinäinen riippuvuus	134
1. Mitä on onni?					134
2. Onni: sekä johdatuksen että taistelun tulos		135
3. Onni on tyydytyksen ja epätyydytyksen yhteys		136
4. Voidaanko ihmiset tehdä onnellisiksi, ja varsinkin 
   saada heidät pysymään onnellisina?			137
IV RAKKAUDESTA						140
1. Tunnerakkaus ja toimintarakkaus			141 <20081210>
2. Rakkaus on seksiä					144
3. Rakkaus on elämän aurinko				146
4. Rakkauden arvo elämälle				147
  Rakkaus itseisarvona					150
5. Rakkaus: normi, poiskääntyminen, patologia		151
6. Huomautuksia rakkaudesta				153
  Lyriikka ja erotiikka				153
  Rakkaus ja avioliitto				154
  Sukupuolimoraali					155 <20081211>
  ”Aljoshan” rakkaus					156
  V Nabokovin ’Lolita’ kirjasta			158
7. Seksirakkauden kulttuurista				158 
V LUOVUUDESTA						167
  Mikä ammatti pitäisi valita?				167
VI IHMINEN IHMISTEN KESKELLÄ 
   (MITEN YHTEISKUNNASSA ON KÄYTTÄYDYTTÄVÄ?)		169
1. Ihminen ja yhteiskunta				169
2. Käyttäytymisen kultainen sääntö			170
  Vähän historiaa					171 <20081216>
  Kultaisen säännön varhainen historia			171
  Hobbes ja Locke kultaisesta säännöstä		174 
  Kultainen sääntö ja Immanuel Kantin 
   kategorinen imperatiivi				177 <20081218>
  Kultainen sääntö 'hyvän oikeutuksena' V.S. Solovjevilla 180 <20081228>
  Kultainen sääntö on inhimillisen yhteiselon pääperiaate 186 <20090104>
  Kultainen sääntö ei ole niin itsestäänselvyys 	191
3. Hyvä ja paha						193
  Moraalikäsitteiden ’hyvä’ ja ’paha’ erottaminen 
   yleisestä hyvän ja pahan käsitteestä 		195 <20090105>
  Mitä on hyvä?					195
  Hyvä ja paha todellisuuden ja mahdollisuuden 
   yhteyksien tasolla					196
  Ihminen on luonnostaan hyvä. 
  Hyvä ja paha suhtautuvat toisiinsa 
   kuin normaali ja patologinen			201
  Kuinka taistellaan pahaa vastaan? 
  Tarvitseeko sitä vastaan taistella?			210
4. Humanismi on ihmiskunnan filosofia 
   (humanismin teesejä)				212 <20090109>
	Kommentteja teeseistä				222
5. Rakkaudesta itseen ja muihin. Egoismi, altruismi 
   ja normaali käyttäytyminen. Moraalisten 
   ennakkoluulojen korjaamisen mahdollisuus	 	244 <20090110>
6. Kollektivismi ja/tai individualismi			251 <20090112>
  Kollektivismi: puolesta ja vastaan			252
  Kollektivismin myönteinen voima			253
  Kollektiivisen periaatteen ’yksi kaikkien ja kaikki 
   yhden puolesta’ kielteiset puolet			255
  Tuhoava tai kieroutunut kollektivismi 
   (hyperkollektivismi) 				255 <20090113>
  Individualismin myönteinen merkitys			256
  Syleilemällä tukehduttaminen 
   (kommunistinen kollektivismi)			259
  Kollektivismin ja individualismin irvikuvat		259
  Kollektivismin ja individualismin vastakkainasettelu	259
  Ystävyys on individualismin ja kollektivismin 
  kompromissi-symbioosi				260
  Toveruus						261
  Veljeys						262
  Ihmisyys						262
  Isänmaallisuus, kansallismielisyys, shovinismi	262 <20090114>
7. Velvollisuus						265
8. Omatunto						268 <20090115>
7. Velvollisuus						265
9. Suurpiirteisyys					271 
10. Onneton ja rikollinen käyttäytyminen		272 <20090116>
11. Käyttäytymisen kulttuurista				274
  Ihmisten normaalit keskinäiset suhteet on hieno voimavara 276
  Kasvatus ja hyvä kasvatus				278
  Kohteliaisuus					279
  Taikasanoista					279
  Puhelinkeskustelun etiikka				279 <20090117>
  Kiitollisuus, täsmällisyys				281
VII LIBERALISMI JA VAPAUS				282
1. Liberalismi						282
2. Vapaus						287
  Vastakkaiset näkemykset vapaudesta			287 <20090118>
  Niin sanotusta vapauden paradoksista			292
  Valinnan mahdollisuus				298
  Vapauden kaava					302
  Riippuvuus ja riippumattomuus			306 <20090120>
VIII SOSIALISMIN JA KOMMUNISMIN AATTEIDEN KRITIIKKI	309
  Mekanistinen totalitarismi			 	315
IX ELÄMÄN NEGATIIVI. ANTIKULTTUURI JA ANTIFILOSOFIA	317
  Antikulttuuri					317
  Antikulttuuri on sivilisaation sairaus		317
  Epänormaalin propaganda nyky-yhteiskunnassa		320 <20090121>
  Massamedian, kaunokirjallisuuden, 
   elokuvan vaikutuskeinoista ihmisten, 
   koko yhteiskunnan käyttäytymiseen			329 <20090122>
  Mitä opettaa nykyinen mainonta?			336
  Antikulttuurin nekrofilia				341 <20090123>
  Niin sanotusta ’oikeudesta kuolemaan’		346 <20090124>
  Tappamisen filosofia					350 <20090125>
  Mystisismin buumi					362 <20090126>
  Antifilosofia (Herostratoksen filosofia)		371
  Friedrich Nietzsche, antikulttuurin führer		371
  Filosofinen ääliö, oikea filosofinen Hlestakov, 
   Zhirinovskij					372
  Antihumanisti ilman rajoja				374
  Suuren luokan filosofinen terroristi			377
  Halveksivan alentuva suhtautuminen naisiin		378
  Rasisti, arjalaisen rodun herraroduksi ylistäjä	379
  Nietzschen filosofia on konfliktin, aggression, 
   sotaisuuden filosofia				380
  Nietzschen nihilismi					381 <20090127>
  Carlos Castañedan psykedeelinen mystisismi		381
  Castañedan pistos					384
X NARKOOTIKKOJEN VAARASTA JA ELÄMÄN ILOISTA ILMAN HEITÄ	387
1. Siitä miten voidaan välttää huumeiden käyttö		388
  Miksi ihmiset käyttävät huumeita			388
  Huumeisiin perustuvan antikulttuurin levinneisyys
   nyky-Venäjän vitsauksena				388
  Mistä konkreettisesti syntyy halu kokeilla huumeita
   ja kuinka sitä vastaan taistellaan? 		390 <20090128>
2. Tuhoavan riippuvuuden voittaminen			399
  Niin sanottujen mietojen (pehmeiden) huumeiden käytöstä 399 
XI MITEN AJATTELEMME?					403
1. Järki, ajattelu, harkinta				405 <20090129>
  Ajattelun laatu					419
  Viekkaus						419
  Viisaus						420
2. Harkinta (deduktiivinen logiikka)			421
  Harkinta ja logiikka					421
  Deduktio, pohdinta					422
  Deduktiivisen logiikan rajat				424 <20090202>
3. Todennäköisyysajattelu				425
  Ennakko-odotukset					425
4. Järki (intuitiivinen ajattelu)			426
  Aavistus, intuitio, kehitys, arvaus			426
  Mitä tarvitaan kehitykseen, intuitioon, arvaukseen	427
  Intuition rajoittuneisuus ja itseisarvoistaminen	428
5. Ajattelu (dialektinen ajattelu)			429
  Idea – Järjen ajatus					429
  Ideoiden dialektiikka				430
  Miten idea kehittää ajattelua			435
  Ideoiden asema luovassa prosessissa			439 <20090203>
6. Ajattelun kategorinen rakenne			447 <20090204>
  Ajattelun kategorinen logiikka			448
  Miten kategoriat ilmenevät ja toimivat?		451
  Kategorisen logiikan ’keittiö’			456
  Kategoriat ovat filosofin värejä ja pensseleitä	461 <20090205>
  Kategorisen logiikan metodologinen tehtävä		462
7. Tervejärkinen ajattelu, terve järki 
   (ajattelun normi, normaali ajattelu)		465
  1. Terve järki on ajattelun suurin arvo		465
  2. Kysymyksen historia				467 <20090206>
  3. Onko terve järki vain kotioloja varten?		471
  4. Terveen järjen rajat				472 <20090207>
  5. Tervejärkisyyden laatu- ja määräerot 		474
  6. Tervejärkisyyttä voidaan kehittää ja parantaa	474
  7. Tervejärkisyyden puute, sairas ajattelu		475
  8. Niin kuin ajattelemme, niin myös elämme.		476
XII. FILOSOFEILLE KÄYTÄNNÖN FILOSOFIASTA (SOFOLOGIASTA) 478
  1. Käytännön filosofiasta ja käytännönfilosofi-
    instituution perustamisen välttämättömyydestä	478
  Miksi tarvitaan käytännön filosofiaa? 
  Argumentteja käytännön filosofian 
   instituution perustamisen puolesta.		478
  Käytännön filosofin (sofologin) toiminnan 
   tavoitteet (konsultointi ja keskustelu)		484
  Käytännön filosofin menetelmät ja työtavat		484
  Sofologin käyttäytymisen säännöt 
   (konsultointi-. ja keskustelutilanteessa)		485
  Teemoja filosofiseen konsultointiin ja keskusteluun	485
  Sofologin kanssa käytyjen keskusteluiden vaikutuksia	487 <20090208>
  Sofologin tehtävät					488
  Käytännön filosofien (soflogien) työn organisointi	489
  Käytännön filosofia ajattelun historiassa		491 <20090209>
  Yleistilanne Käytännön filosofian keskuksessa	518 <20090215>
LIITTE 1 Avoin kirje kaikille tappajille 
   ja palkkamurhaajan käyttäjille			524
LIITTE 2 Suosituksia käytännöllisen filosofian tekijöiltä 528
  Henkilöhakemisto					534
  Asiahakemisto					537

Kotisivu “balashov44.narod.ru»
E-mail: lev_balashov@mail.ru

Asko Korpela 20090209 (20080607) o AJK kotisivu o Webmaster