Mitä Unkarissa tapahtui vuonna 1995?
Mi történt Magyarországban 1995 évben?
Suomi-Unkari 1/maaliskuu 1996
 

ER>

Asko.Korpela@kolumbus.fi


AJK magyar oldalába o AJK kotisivu

Tällä sivulla:


29. TAMMIKUUTA
BÉKESI EROSI

Pääministerin kanssa erimielisyyksiin ajautunut valtiovarainministeri László Békesi erosi. Tämä oli alkuna suunnilleen kahden kuukauden väliajoin tapahtuneille ministerinvaihdoksille. Pääministeri valitsi heidän seuraajansa kahdessa tapauksessa parlamentin ulkopuolelta: Békesin sijalle tuli Lajos Bokros, kesäkuussa lähteneen teollisuus- ja kauppaministeri László Pálin tilalle taas Imre Dunai. Sosiaaliministeri Pál Katona erosivat, sijalle nimitettiin György Szabó ja István Nikolits. Työvoimaministeriksi tuli joulukuun alussa rouva Kósan sijalle nuorten sosialistien johtoon kuuluva Péter. Vaikka vapaat demokraatit protestoivatkin, nosti Horn ministerien luvun 13:sta 14:ään maaliskuussa, jolloin Tamás Suchmanista tuli yksityistämisasioiden salkuton ministeri. Vapaiden demokraattien Gábor Fodor ilmoitti erostaan marraskuussa, hänen sijalleen tuli vuoden 1996 alusta Bálint Magyar.


1. HELMIKUUTA
UUSI MINIMIPALKKA

Helmikuusta lähtien minimikuukausipalkka kohosi 10 500 forintista 12 200 forinttiin. Maatalouden piirissä tätä uutta minimiä sovellettiin vasta syyskuusta. Uusi minimipalkkakin on huomattavasti vähimmäistoimeentulon alapuolella. Tilastokeskus ei laske enää vähimmäistoimeentuloa, mutta se oli erään yksityisen säiitiön laskelmien mukaan syyskuussa 76 118 ft/kk sellaisen kaksilapsisen pääkaupunkilaisperheen kohdalla, jossa oli kaksi palkansaajaa. Unkarilaisten keskiansio oli Tilastokeskuksen mukaan kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 24 386 forinttia/kuukausi. Reaaliansiot ovat samana aikana laskeneet 11,5 %, vaikka tilasto näyttäãkin nettotulojen kohonneen 13,4 %.


12. MAALISKUUTA
BOKROSIN PAKETTI

Uusi valtiovarainministeri Lajos Bokros ja Unkarin Kansallispankin johtaja György Surányi julkistivat yhdesså laatimansa talousohjelman. Siinä oli mukana 9 % devalvaatio, jota seuraisi jatkuva, niin sanottu liukuva forintin arvon aleneminen vuoden loppuun asti. Tämän säästöpaketin tarkoituksena oli inflaation hillitseminen. Paketin vakauttava vaikutus väheni jo lisäbudjetin vuoksi. Paketissa oli mukana myös sosiaaliturvan leikkaaminen, johon Perustuslakituomioistuin kuitenkin esitti vetonsa. Taloudellisen tilanteen paranemisen ensimmäiset merkit alkoivat näkyä vuoden lopussa kansainvälisessä maksutaseessa. Sen sijaan budjetin alijäämä oli puolitoistakertainen suunniteltuun verrattuna.


19. MAALISKUUTA
PERUSSOPIMUS UNKARIN JA SLOVAKIAN VÄLILLE

Unkari ja Slovakia allekirjoittivat Pariisissa Euroopan vakautta käsittelevän kongressin aattona läntisten maiden painostuksesta perussopimuksen, jossa ne ilmoittivat, ettei niillä ollut aluevaatimuksia toistensa suhteen. Mukaan otettiin viime hetkellä Euroopan Neuvoston suositus vähemmistöjen oikeuksista. Slovakian parlamentti ei kuitenkaan joulukuun puolivälíin mennessä ollut ratifioinut sopimusta. Sen sijaan se hyväksyi marraskuussa kielilain, joka huononsi tilannetta. Unkarin ja Romanian väliset suhteet eivät edistyneet edes perussopimusasteelle, koska romanialaiset hylkäsivät vähemmistösuosituksen.


9 HUHTIKUUTA
VÄHEMMISTÖJEN VAALIT

Romaniväestön vaaliliitto "Lungo Drom" (Pitkä tie) voitti sataprosenttisesti Szolnokissa järjestetyt mustalaisväestön valtakunnalliset vähemmistön itsehallintovaalit. Myös 10 muuta vähemmistöryhmäå saivat omat itsehallintoelimensä valtakunnallisesti. Vähemmistöjen itsehallintoelinten määrä nousi paikallistasolla yli 800:n.


13. HUTHTIKUUTA
KOMITEA HARMAATA TALOUTTA VASTAAN

Veroviranomaiset, tulli ja taloustarkastus, poliisi ja kansalaisten turvallisuudesta vastaavat järjestöt muodostivat operatiivisen toimikunnan koordinoimaan harmaata taloutta vastaan tähdättyjä toimenpiteitä. Tilastokeskuksen mukaan harmaan talouden osuus bruttokansantuotteesta on 10-13 %, mutta eräät asiantuntijat puhuvat 20-30 %:sta. Työ tuotti myös tulosta: esim. veroviranomaiset pääsivät 160 000 tarkastuksen avulla 38 miljardin verottoman forintin jäljille. Tullimiehet takavarikoivat tavaraa 2,8 miljardin arvosta. Lisäksi ratsioissa selvisi, että ulkomaalaisista työntekijöistä noin 60 %:lla ei ollut työlupaa.


19. HUHTIKUUTA
UNKARI JA SLOVAKIA SOPIVAT TONAVASTA

Unkarin ja Slovakian hallitukset sopivat pitkän riitelyn jälkeen siitä, että Slovakia laskee vanhaan Tonavan uomaan vettä noin 400 kuutiometriä sekunnissa. Unkarin puoleisen Szigetközin vesihuollon turvaamiseksi valmistui kesäkuussa Dunakilitin pohjapato, joka turvaa alueen vedensaannin Haagin tuomioistuimen tuomioon asti.


20. HUHTIKUUTA
RAUTATIELAKKO

Koska alan työehtosopimusta oli muutettu epäedulliseen suuntaan, ryhtyivät rautatieläiset yleislakkoon. Se päättyi 86 tunnin kuluttua, kun Unkarin valtionrautatiet Oy:n onnistui 660 miljoonan forintin tappioiden jälkeen päästä sopimukseen suurimmassa osassa kysymyksiã. Lokakuussa Paksin atomivoimalan työntekijät järjestivät 2 tunnin työnseisauksen vauhdittamaan palkkaneuvotteluja. Sen sijaan muiden työntekijäjärjestöjen uhkaamasta "kuumasta lakkosyksystä" ei tullut muuta kuin Iyhyitätyönseisauksia.


6.TOUKOKUUTA
SALAINEN PALVELU SAANTÖJÄ RIKKOMASSA

Kansallisen turvallisuuden viraston (NBH) 1.5.1990-31.3.1995 suorittamasta 1424 tutkimuksessa ja 115 "operatiivisessa havainnoinnissa" rikottiin sääntöjä 797 tapauksessa. Tämän ilmoitti István Nikolits, sa!aisen palvelun toimintaa valvova salkuton ministeri. Suurimpana syynä oli alan lainsäädännön puutteellisuus.


8. KESÄKUUTA
SOPIMUS IMF:N KANSSA KATKOLLA

Pääministerin ja IMF:n pääjohtaja Michael Camdessuksen neuvottelut päättyivät Washingtonissa. Koska uusi taloussuunnitelma ei vielä ollut antanut tuloksia ja koska Unkari oli edellisinä vuosina rikkonut jatkuvasti sopimuksia, asetti IMF nyt erittäin tiukat ehdot. Nämä saatiin hieman lievenemään, kun valtionvarainministeri Lajos Bokros kävi neuvottelemassa lokakuussa. Kuitenkin IMF määräsi Unkarin olemaan hyvin tiukka palkka-, luotto- ja rahapolitiikassaan, nopeuttamaan yksityistämistä sekä tekemään laajan budjettireformin. Nämä näkökohdat on osittain otettu huomioon valtion vuoden 1996 talousarviossa.


19. KESÄKUUTA
ÁRPÁD GÖNCZ UUDESTAAN PRESIDENTIKSI

Parlamentin suorittamassa äänestyksessä sai hallituskoalition kannattama presidentti Göncz 259 ääntä. Vastaehdokas, Fideszin, MDF:n ja KDNP:n ehdokas Ferenc Mádl 76 ääntä. Presidentti Göncz, joka johtaa maan poliitikkojen suosituimmuuslistaa, nimitettiin täten uudeksi 5-vuotiskaudeksi.


22. KESÄKUUTA
STARTTI PERUSTUSLAILLE

Hallituspuolueet eivät halua pakottaa Unkaria hyväksymään niiden laatimaa perustuslakia. Tämä ilmeni asiaa valmistelevan 25-jäsenisen perustuslakivaliokunnan kokoonpanosta. Valiokunta sai aikaa vuoden loppuun, mutta tämä osoittautui riittämättömäksi. Työ alkoi syyskuussa puhtaalta pöydältä. Sen hyväksymiseen asti maassa on voimassa väliaikainen perustuslaki, jo seitsemättä vuotta.


26. KESÄKUUTA
UNKARI JA EU

Unkari ja muut EU:n liitännäisjäsenet saivat Cannes'ssa haltuunsa Valkean kirjan, joka sisältää täysjäsenyyden minimiehdot ja pääperiaatteet, mutta ei aikataulua. Dokumentti ei ole sitova liitännäisjäsenille. Jo toukokuussa parlamentti aloitti lakien harmonisoimisohjelman ensimmalsen viisivuotiskauden.


30. KESÄKUUTA
VALTUUTETTUJEN TYÖ ALKOI

Parlamentti hyväksyi puolen vuosikymmenen soutamisen ja huopaamisen jälkeen vuoden 1989 perustuslain erään tukipilarin: valtuutettujärjestelmän. Uusia korkeita virkamiehiä mainostettiin "kansan asianajajina". Maalle valittiin 3 valtuutettua ja yksi varamies. Heidän mandaattinsa kestää 6 vuotta, ja palkkaa he saavat kaksi kertaa niin paljon kuin ministeri. Valtuutettujen on tehtävä parlamentille kerran vuodessa selvitys asioiden tilasta maassa. Varsinkin tietosuojeluvaltuutetulla on ollut varsin paljon sananvaltaa, koska hänen mielipidettään kysytään jokaisen tietojen keräämiseen ja -käsittelyyn liittyvän määräyksen säätämisen yhteydessä.


17. ELOKUUTA
SAIRAALOIDEN AVUSTUKSET VÄHENIVÄT

Sosiaaliministeriö ja Valtakunnallinen sairausvakuutuskassa hyväksyivät sairaaloiden rationalisoimisohjelman, joka vähensi huomattavasti maan sairaansijojen määrää. Niinpä sairausvakuutuskassa rahoittaa 1996 esim. Budapestissa lastensairaalaa ja Schöpf Merei sairaalaa vain osittain.


1 SYYSKUUTA
ENERGIAN HINTA NOUSEE

Hallitus päätti sähkön ja kaasun hinnan nostamisesta 8 %:lla. Tämä oli jatkona samalla kehitykselle, jonka johdosta kotitalouksien käyttämän energian hinta oli noussut jo 1.1.1995 keskimäärin 26 %:lla (sähkö jopa 65 % ja kaasu 53 %). Syyskuussa ilmoitettiin seuraavista korotuksista: vuoden 1996 maaliskuusta sähkö tulee maksamaan 18 %, kaasu 25 % enemmän. Sen jälkeen hinnat kohoavat myös lokakuussa. Tällä pyritään siihen, että energiahuolto kattaisi omat kulunsa ja tuottaisi lisäksi 8 % voittoa. Inflaatio kuitenkin on vaarantanut nämäkin laskelmat: sen suuruus oli vuoden 1995 toisella vuosipuoliskolla 29 %.


25. SYYSKUUTA
OPISKELIJAT OSOITTAVAT MIELTÄÄN

Kaikissa maan yliopistokaupungeissa vastustettiin näkyvästi jo vuonna 1993 hyväksyttyjä, mutta vasta syksystä 1995 voimaantulevia korkeakoulujen lukukausimaksuja. Syyskuun alusta opiskelijoiden oli maksettava perusmaksuna 2 000 forinttia kuussa, sen lisäksi laitoksilla olisi oikeus määrätä omat maksunsa. Tämä ei koskenut noin 20 %:a opiskelijoista, he olisivat "vapaaoppilaita". Myös asuntoloiden maksut kohosivat. Opiskelijat osoittivat mieltään yli 10 päivän ajan. Tuloksena oli kompromissi: opiskelijoiden edustajat hyväksyivät perusmaksun. ja hallitus lupasi, ettei sitä koroteta v. 1996 kuluessa. Hallitus myöntyi myös siihen, ettei laitosmaksuja oteta toistaiseksi käyttöön.


1. LOKAKUUTA
ULKOMAANKAUPAN NÄKYMÄT SUOTUISIA

Unkarin vienti nousi vuoden 1995 yhdeksänä ensimmäisenä kuukautena 18,4 miljardiin dollariin, joka oli 18,4% enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tuonnin arvo oli 11,2 miljardia dollaria, lisäystä siinä 10,3 %. Niinpä kauppataseen paranemisen tärkein syy oli tuonnin väheneminen. Viennistä 64 % tapahtui EU-maihin, entisiin sosialistimaihin meni 24 %. Tärkeimpinä vientituotteina olivat jatkuvasti raaka-aineet, puolivalmisteet ja varaosat, mutta myös maataloustuotteiden osuus kasvoi, ennen kaikkea vehnän.


8.LOKAKUUTA
JÄTTIPOTTI

Eräs Szabolc-Szatmár-Beregin maalaiskylässä asuva noin 50-vuotias aviopari voitti maan historian suurimman lottopotin, 578 miljoonaa forinttia. Tähän liittyi myös tietosuojaskandaali: eräässä tv-ohjelmassa näytettiin voittokuponki, josta selvisi myös voittajan nimi.


12. LOKAKUUTA
ELÄKEIKÄ KOHOSI

Hallitus antoi lakiehdotuksen. jonka mukaan eläkeikä kohoaisi yhtenäisesti 62 vuoteen. Aikaisemmin naiset pääsivät eläkkeelle 55 ja miehet 60 vuotiaina. Päätöstä perusteltiin eläkerahojen riittämättömyydellä. Vajaus olisi vuoteen 2005 mennessä kasvanut 50 miljardiin forinttiin. Mikäli laki hyväksytään, voivat naiset mennä v. 1997 eläkkeelle 57-vuotiaina, miehet 61-vuotiaina. Uuteen systeemiin siirtyminen tapahtuisi asteittain vuoteen 2007 mennessä. Tällä hetkellä kansaneläkkeen suuruus on keskimäärin 17093 forinttia kuussa.


30. LOKAKUUTA
LÁGYMÁNYOSIN SILLAN VIHKIMINEN

Valtio oli 86 % osuudella mukana 16 miljardia forinttia maksaneessa, nyt valmistuneessa siltahankkeessa. Vuoden 1996 alussa avattiin myös Unkarin ensimmäinen maksullinen moottoritieosuus, M1, Hegyeshalomin ja Györin välillä. Samaan aikaan aloitetaan maksullisen moottoritien rakentaminen Szegediin ja myöhemmin Rözskeen asti.


4. MARRASKUUTA
PIENTALONPOIKIEN SUOSIO NOUSUSSA

FKgP:n edustajakokous valitsi József Torgyánin pientalonpoikien puheenjohtajaksi. Loppukesän ja syksyn mielipidetiedustelut olivat osoittaneet puolueen ohittaneen suosiossa MSZP:n. Syynä oli ennen kaikkea sosialistien suosion väheneminen. Pientalonpojat pitävät verojen alentamista tärkeimpänä tehtävänään, kun ja jos he pääsevät hallitukseen.


7.MARRASKUUTA
FORINTISTA VAIHDETTAVA

Uudessa valuuttalaissa forintista tehtiin melko vapaasti vaihdettava valuutta. Niinpä vuodesta 1996 lähtien eivät firmojen lisäksi muutkaan tarvitse valtionpankin lupaa valuuttakauppoihin ja myös kansalaiset saavat ostaa valuuttoja. Kuitenkin entinen kiintiösysteemikin säilyy jossain määrin. Ulkomaalaisten kiinteistöhankintojen kohdalla laki tuo sellaisen muutoksen, ettei rahaviranomaisilla ole enää päätäntävaltaa. Se siirtyi kulloinkin kyseessä olevan läänin tai sitten pääkaupungin paikallishallinnon määräysvaltaan.


26.MARRASKUUTA
MSZP:N PUOLUEKOKOUS

Vaikka puolueen sisäiset erimielisyydet eivät tulleetkaan näkyviin henkilövaihdoksina, ilmenivät ne muilla tavoin varsin selvästi. Huomattavin oli vaatimus "vasemmistolaisiin arvoihin" palaamisesta, joka tuli esiin monissa tilaisuuksissa esim. vaatimuksena erottaa puolueen puheenjohtajan ja pääministerin toimet.


5. JOULUKUUTA
UNKARILAISIA SOTILAITA ULKOMAILLE

Parlamentti hyväksyi 500 unkarilaisen, käsiasein varustetun sotilaan lähettämisen NATO:n operaation puitteissa Kroatian ja Bosnian väliselle rajalle kunnostamaan teitä ja siltoja. Samalla USA:lle annettiin lupa perustaa Unkarin maaperälle tukikohtansa ja viedä maan kautta 20 000 sotilasta sotatoimialueelle. Unkari oli vuoden aikana useammankin kerran ilmaissut halunsa liittyä NATO:on. Rauhankumppanuussopimuksen puitteissa maassa järjestettiin Bakonyin alueella yhteinen sotaharjoitus.


12. JOULUKUUTA
TULOVEROPROSENTIT MÄÄRÄTTIIN

Koska SDSZ:n parlamenttiryhmä vastusti, joutui MSZP yksin viemään läpi verolain. Sen mukaan veroprosentti oli 150 000 forintin vuosituloon saakka 20 %, 900 000 forintin yläpuolella taas 48 %. Tämä aiheutti kiistaa hallituskumppanien kesken, vaikka todellisuudessa erilaisten vähennysten jälkeen ei prosentti ole näin korkea. Lakia vastaan protestoitiin eri tahoilla sanoen, ettei 75 000 ft/kk ole suinkaan harvinainen palkka Unkarissa.

Toimittanut ja suomentanut: MARKETTA HUITU

Alku


Suomi Unkari Seuran kotisivu Intemetissä

Suomi­Unkari Seuralla on nyt kotisivu Internetissä ­ hankkeen ideoi Unkarin juhlavuoteen ja koulujen syksyiseen Unkari­viikkoon liittyen seuran Tampereen osasto. Sivujen päivityksestä vastaa Tampereen osasto. www­palvelimen tarjoaa Tampereen yliopiston tietokonekeskus.

Sivut on tarkoitettu kaikille Unkarista kiinnostuneille ja niitä täydennetään jatkuvasti. Jos sinulla on ideoita sivujen kehittämiseksi, ota yhteyttä seuran Tampereen osaston puheenjohtajaan: Tenho Takalo, puh. k. (931) 317 7980, t. 215 6039 tai sihteeriin: Eija Kukkurainen, puh. k. (931) 317 3327, t. 215 6495.

URL­osoite on http://www.uta.fi/unkari1100/.

Alku