H05 MAKROTEORIA JA SUOMEN KANSANTALOUS 31D270

Kansantalouden malli
1 Mikä on makromalli?
2 AJKCB malli
3 AJKCB mallin muuttujat
4 AJKCB mallin sisältämä talousteoria
5 SOLAJKC tietokoneohjelma
6 Harjoitustehtävät

L05 Mosaiikista kokonaiskuvaksi o Makroteoria ja Suomen kansantalous o Kansantalouden kurssit o AJK kotisivu

Ohjelma

Tässä harjoituksessa tarvittava ohjelmapaketti:
SUOSOLZZ.exe
72 Kb 971012
Tallenna c:\tmp kansioon. Ota käyttöön Explorer
Kaksoisnäpäytä SUOSOLZZ
Kaksoisnäpäytä SetupSOL.bat
  Tutki AJKCB mallin pätevyyttä vaihtaen tarkasteluperiodia ja käytössä olevia talousteorioita. Siirry ESC näppäimellä tulostukeen ja valitse vähintään paras vaihtoehto. Poistu ohjelmasta ESC näppäimellä. Tämä on DOS ohjelma, joten hiiri ei toimi.


Tutkitaan makromallin selityskykyä menneisyydessä, josta on havaintoaineisto käytettävissä. Kokeillaan vaihtoehtoisten teorioiden selityskykyä. Tehtävä: Kokeile tietokoneohjelmaa!

Tutki Suomi markalla mitaten kirjan luvussa 5 esitellyn AJKCB mallin perusversiossa käytettyjen vaihtoehtoisten teorioiden pätevyyttä SOLAJKC tietokoneohjelmalla, joka laskee selitysvirheen suuruuden ja pitää muistissa pienintä virhettä, kun kokeilet vaihtoehtoja.


1 Mikä on makromalli?

 1. Taloudellisen mallin tärkeimpiä yhtälöitä ovat tasapainoehdot ja käyttäytymisyhtälöt. Lisäksi tarvitaan määritelmiä, teknisiä ja institutionaalisia suhteita. Muuttujat ovat joko endogeenisia eli saavat arvonsa mallista tai eksogeenisia, joille arvot on annettava erikseen.
 2. Mallin avulla pyritään ymmärtämään talousprosessia, ennakoimaan tulevaa kehitystä ja selvittämään talouspolitiikan vaihtoehtoja.
 3. Mallin ratkaisu on tasapainotila, jossa endogeeniset muuttujat saavat arvonsa eksogeenisten ja parametrien arvoista. Talouspolitiikan harjoittaja on kiinnostunut tasapainotilan muutoksista, joihin muutokset talouspolitiikan instrumenteissa johtavat.
 4. Kansantalouden tilinpito on kokonaistaloudellisen mallin rakenteellinen lähtökohta.
 5. Mallin spesifiointi aloitetaan rakennemääritelmistä.
 6. Prosessi etenee järjestyksessä: (1) yleinen funktiomuoto ja rajoitukset, (2) parametrimuoto ja teorioiden valinta, (3) mallin estimointi havaintoaineistosta.


2 AJKCB malli

Q = C + I + G + X - M
C = 1.2 + .55 C1 + .43 D
I = 2.1 + .14 Q + .72 (Q1-Q2) + .51 (CR-CR1)
K = .957 K1 + I/P
T = TR * Q
Y = Q - DF
D = Y - T + R
M = 0.1 + .28 Q
EK = - 215 + .86 EK1 + .17 AW
EM = 1019 QF.50 K-.29
U = EK - EM
W%-N% = 1.3 + .064 EK/U + .072 P%
P% = 2.7 + .47 W% + .22 PM% - .35 L%
QF = Q/P
L% = 100 (QF/EM-QF1/EM1)/(QF1/EM1)

AJKCB mallin muuttujat

Endogeeniset,           mrd mk 1989 
 Q = Bruttokansantuotos       495.4 QGDC 
 Y = kansantulo           422.0 YNCC 
 D = käytettävissä oleva tulo    299.9 YDCC 
 C = yksityinen kulutus       256.0 CEPC 
 I = pääomanmuodostus        149.9 IGCC 
 K = pääomakanta, mrd 80 mk    1281.2 KFAF 
 T = verotus            158.3 TAAC 
 M = tuonti             125.5 MGSC 
EK = työvoiman tarjonta, 1000 mtv  2559 EMPK 
EM = työllistetty työvoima, 1000 mtv 2470 EMPT 
 U = työttömyys, 1000 htv       89 UNMT 
W% = palkankorotusprosentti      8.8 WARC 
P% = hintojen nousuprosentti     6.7 QGDP 
L% = tuottavuuden nousuprosentti   3.5 LPDR 
QF = bruttokansantuotos, mrd 80 mk 394.3 QGDF
Eksogeeniset,           mrd mk 1989 
 G = julkinen kulutus        98.0 CEGC 
 X = vienti             117.1 XGSC 
 R = tulonsiirrot          36.3 RGCC 
CR = luotonanto           354.1 CRTC 
AW = työikäinen väestö        3350 AGEW 
N% = tupoprosentti          5.7 WRNI 
PM% = tuontihintojen nousuprosentti  5.3 MGSP 
TR = veroaste            32.0 TAAR 
DF = poistot             73.5 DFAC 

Käyttäytymisyhtälöt: C, I, M, EK, W%-N%
Tasapainoehdot: Q, U
Määritelmät: Y, D, QF, L%
Tekniset suhteet: K, EM
Institutionaalinen suhde: T

Tavoitemuuttujia: Q (QF), U, P, X-M
Talouspolitiikan instrumentteja: G, TR, R, CR, N%

AJKCB mallin sisältämä talousteoria

Q Kysyntä määrää tarjonnan.
C Kulutuskysyntä määräytyy pitkälle aikavälille taaksepäin jakautuneen käytettävissä olevan tulon perusteella.
I,K Pääomanmuodostus ja pääomapanos määräytyvät tuotannon ja kiihdytinteorian sekä luotonannon perusteella.
T,Y,D Käytettävissä oleva tulo saadaan vähentämällä bruttokansan- tuotoksesta poistot ja veroasteen perusteella määräytyvät verot sekä lisäämällä tulonsiirrot.
M Tuonti määräytyy kansantalouden ostovoiman perusteella.
EK Työvoiman tarjonta riippuu pitkälle aikavälille taaksepäin jakautuneen työikäisen väestön määrän perusteella.
EM,U Työvoiman kysyntä ja työttömyys määräytyvät tuotannon, pääomakannan ja työvoiman tarjonnan perusteella.
W% Palkkatason nousuun vaikuttavat työmarkkinatilanne, hintojen nousu ja tupoprosentti.
P% Hintojen nousu riippuu palkkojen noususta, tuontihintojen noususta ja tuottavuuden noususta.


SOLAJKC tietokoneohjelma

Tästäkin saat SOLAJKC ohjelman käyttöösi.


Harjoitustehtävät

Suorita seuraavat tehtävät ja lähetä sähköpostiviesti


Sukunimi Etunimi:

Sähköpostiosoitteesi:

Tehtävä 1

SOLAJKC Asko Korpela 12345 Paras vaihtoehto 5/5 97-02-12 00:03
AJKC Model, Economy of Finland, Asko Korpela 1989 (1974) 82-91

Kopioi tähän SOLAJKC ohjelman tulostuksesta vastaavat rivit

... ja kopioi tähän oman parhaan vaihtoehtosi vuosikeskiarvot ja mallin keskivirhe

Vuosikeskiarvot
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91
  10.3  12.1  9.0  8.2  3.6  2.0  3.7  7.6  6.3  6.3
Mallin keskivirhe  4.91  (Perusvaihtoehto  6.01) 


Tehtävä 2

Kopioi perusvaihtoehdosta poikkeavien teorioiden

Kulutus o Pääomanmuodostus oTuonti o Työvoima o Palkat

Mallin yhtälöihin sisältyvä teoria 
----------------------------------

Teoria 1

Teoria 2

Teoria 3


Tehtävä 3

Esitä tässä JOHTOPÄÄTÖKSET ja ARVIOINTI


Tehtävä 4: Kertauskysymyksiä

 1. Mitä kaikkea kokonaistaloudellinen malli sisältää?
 2. Mitkä ovat mallin rakenteen kannalta tärkeimmät vastakkainasettelut?
 3. Milloin malli/ kansantalous on tasapainossa?
 4. Mistä lähtökohdasta mallia ryhdytään rakentamaan?
 5. Mitä ovat komparatiivinen statiikka ja dynamiikka?
 6. Voiko mallin yleinen funktiomuoto sisältää talousteoriaa?
 7. Mitä tarkoitetaan käsitparilla teoreettinen muuttuja ja operationaalinen vastine?
 8. Mitä malleja on Suomen kansantaloudesta?
 9. Mitä muunnoksia voidaan REGAJK tietokoneohjelmalla tehdä?
 10. Mitä talousteoriaa AJKCB malli sisältää?


5 Harjoitusta ja luentoa koskeva palaute: Mitä hankaluuksia, vaikeuksia? Ideoita?tai viestisi.


  Suorituspisteet
  Tehtävistä 1-3 3
  Tehtävästä 4 2
  Maksimi 5


H05 alkuun o 05 Luentosivut
AJK kotisivu o AJK ohjelmasivu o Kansantalouden kurssit o Suomen kansantalous

Asko Korpela 971212 (970211) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)

[ccc]