H08 Työvoimantarvefunktio

Harjoitustehtävän suoritus o Ohjelma
TEHTÄVÄ o SUOHAR08.REG EMO tiedoston listaus

AJK kotisivu o 08 Työpanosta tarvitaan o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)


Estimointi o Muunnokset o Regressiolaskelmat o Työvoiman tarjonta o Vastaukset o Lisäpisteitä

Ohjelma

Tässä harjoituksessa tarvittava ohjelmapaketti:
SUOREGZZ.exe
703 Kb 970411
Tallenna c:\tmp kansioon.
Ota käyttöön Explorer
Kaksoisnäpäytä SUOREGZZ ja
Kaksoisnäpäytä SetupSUO.bat
  WREGAJK.exe
Regressiolaskelmat kansiossa c:\ajk\regV
Käytä EMO tiedostoa SUOHAR08.REG


WREGAJK ohjelmalla voit


Selvitä vastaukset kahteen kysymykseen:


1. Paljonko kokonaistuotannon pitäisi kasvaa, jotta työttömyys ei kasvaisi?

2. Mikä on nettoinvestointien ja työllisyyden välinen korvaussuhde eli trade-off?


Tätä varten joudut estimoimaan Suomen kansantalouden työvoiman-tarvefunktion

L = B Qc Kd

Valitse c:\ajk\regV hakemistossa suohar08.reg emotiedostoksi.

Työvoimantarvefunktio on johdettu Cobb-Douglas tuotantofunktiosta

Q = A La Kb

Estimointia varten työvoimantarvefunktio linearisoidaan logaritmi-muunnoksen avulla

lnL = lnB + c lnQ + d lnK

Työvoimantarvefunktiosta saat tietää työpanoksen tarpeen tietyn bruttokansantuotoksen aikaansaamiseksi, kun pääomapanos on annettu. Mutta tarvitset tiedon myös työvoiman tarjonnasta. Sen saat suoraan havainnoista. Saman tien voit estimoida myös työvoiman tarjonnalle AJKA mallin mukaisen riippuvuuden työikäisestä väestöstä ja viivästetystä työvoiman tarjonnasta.

REGAJK ohjelman käyttöösi antamassa tiedostossa ovat tarvittavat muuttujat ja muunnokset jo valmiina

L = EMPT työllistetty työvoima
Q = QGFF bruttokansantuotos, th
K = KFAF pääomakanta
E = EMPK työvoiman tarjonta
A = AGEW työikäinen väestö

Muunnokset

Käytettävissäsi ovat logaritmimuunnokset muuttujista EMPT, QGFF ja KFAF. Viivästettynä muuttujasta EMPK saadaan muuttuja EMK1.

Regressiolaskelmat

Työvoimantarvefunktio lasketaan logaritmimuunnoksia käyttäen. Selitettävänä on

EMP#

ja selittäjinä

CNST, QGF#, KFA#

Olet nyt operoinut logaritmeilla. Miten pääset alkuperäiseen työvoimantarvefunktioon?

Työvoiman tarjonta

Tässä käytetty työvoimantarjontafunktion on muotoa

E = a + b E1 + c AW

Miten tulkitset tämän funktion sisällön? Mitä muita vaihtoehtoja olisi?

Kirjoita yhtälöt tulostuspaperiin tai/ja tulostustiedostoosi.

Vastaukset alussa esitettyihin kysymyksiin saat työvoimantarvefunktion parametrien c ja d numeroarvojen ja muuttujalistauksen avulla muistaen, että c on työvoimantarpeen jousto tuotannon määrän suhteen. Eli

Jos tuotannon (=kysynnän) määrä kasvaa prosentilla, niin ...

ja vastaavasti d on työvoiman tarpeen jousto pääomapanoksen suhteen eli

Jos pääomapanoksen määrä kasvaa prosentilla, niin ...

Lisäpisteitä voit saada jos selvität vastauksia seuraaviin kohtiin:

 1. Miten saisit esille erikseen lyhyen tähtäyksen ja pitkän tähtäyksen vaikutukset? Mitkä ne ovat?
 2. Miten selvität vallitseeko aineistossasi alenevan rajatuotoksen laki ARL ja kuvastaako mallisi suurtuotannon etuja STE sekä mikä on työpanoksen ja pääomapanoksen välinen rajakorvaussuhde RKS tai korvausjousto KJ? Mitkä ne ovat?
 3. Estimoi työvoimantarvefunktion lisäksi myös tuotantofunktio ja selvitä vastaavatko parametriarvot toisiaan. Jos eivät, miksi eivät? Esitä laskelmat yksityiskohtaisesti.
 4. Kokeile nimellispalkkaa ja reaalipalkkaa työvoiman tarjonnan yhtälöissä. Tulkitse saamasi tulokset klassisen työvoimamarkkinoiden tasapainoteorian hengessä.


Harjoitustehtävän suoritus

Sukunimi Etunimi:

Sähköpostiosoitteesi:


1. Kopioi WREGAJK ohjelmasta leikepöydän (ja tekstinkäsittelyohjelman) kautta yhtälöt

1.1 Työvoimantarvefunktio (EMP# CNST QGF# KFA#)

1.2 Koyckin muunnos (EMP# CNST QGF# KFA# EM1#)

1.3 Työvoiman tarjonta (EMPK CNST EMP1 AGEW)


2. Arviointi mallien hyvyydestä

2.1 Tilastollisin tunnusluvuin (Selvitä tässä tunnuslukujen R2, t-arvot, DW, F ja SD tulkinta)


2.2 Sanallisesti kommentoiden (talousteoreettiset näkökohdat)


3. Eräitä lisänäkökohtia

3.1 'Normaaliperiodin' ja 'lamaperiodin' vertailu ja kommentit


3.2 Paljonko kokonaistuotannon pitäisi kasvaa, jotta työttömyys ei kasvaisi?


3.3 Mikä on nettoinvestointien ja työllisyyden välinen korvaussuhde eli trade-off? Eli kuinka suuri pääomapanoksen lisäys vapauttaa (tai vähennys sitoo) yhden työntekijän?


4 Harjoitusta ja luentoa koskeva palaute: Mitä hankaluuksia, vaikeuksia? Ideoita?



 tai  viestisi.


SUOHAR08.REG EMO tiedoston listaus

SUOHAR08 ; (EMOtiedoston ja) ohjetiedoston nimi
Tästä seuraavaan rivin alussa olevaan @ merkkiin on varattu
kommenteille. Ohjelma lukee, mutta ei käsittele


Muunnosten komentokieli
Sum   { + - }      summa ja erotus
Log   { #  }      logaritmi
Mul   { * / }      tulo ja osamäärä
Lag   { 1 2 }      viivästys (0 edellinen huippu)
Chg   { < % }      differenssi ja prosenttimuutos
Cop   { + - * / 0..9 }  vakio-operaatiot


@#SU ; WRegAjk: SUOHAR08.REG Asko Korpela 12345-6        95-03-24 9:28:21
Aineiston yleisotsikko ; Aineiston yleisotsikko
63 ; Laskelmien ensimmäinen vuosi
90 ; Laskelmien viimeinen vuosi


@  ; Perusmuuttujat


AJKA61.TRE ; DataTiedoston nimi
AGEW ; Työikäinen väestö (ikäluokat 15-64)      tuhatta   
EMPK ; Työvoima                    tuh hlötyöv 
EMPT ; Työllistetty työvoima             tuh hlötyöv 
KFAF ; Pääomakanta yhteensä, D=0.9652         mrd 90 mk  
QGFF ; Bruttokansantuote tuottajahintaan       mrd 90 mk  


@  ; Muunnosoperaatiot


QGF# Bruttokansantuote tuottajahintaan       Ln(QGFF)  
QGFF#
EMP# Työllistetty työvoima             Ln(EMPT)  
EMPT#
KFA# Pääomakanta yhteensä              Ln(KFAF)  
KFAF#
EMP1 Työvoima                    (EMPK)-1  
EMPK1


@  ; Yhtälömääritelmät


EMP# CNST QGF# KFA#
EMPK CNST EMP1 AGEW




WRegAjk: SUOHAR08.REG Asko Korpela 12345-6        95-03-24 9:28:21


08 sivun alkuun o H08 Harjoitustehtävät
AJK kotisivu o AJK ohjelmasivu o Kansantalouden kurssit o Suomen kansantalous

Asko Korpela 971126 (970316) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)

[ccc]