Lindström Kim 
OPTIONERNA I MOTVIND

Hufvudstadsbladet 17.8.2003

Ett meningsfullt optionsprogram får optionsinnehavaren att identifiera sig med aktieägarna och resulterar i ett aktivt ägande. Optionerna skall endast premiera extraordinära arbetsinsatser. Det är inte meningen, att optionerna skall ge nästan automatiska jättepåslag på lönen. 

Optionsprogrammens utformning i Finland har starkt kritiserats. I min kolumn den 16.3.2003 behandlades problematiken. Programmen brukar nästan aldrig leda till ett långsiktigt aktieägande, vilket delvis också beror på skattereglerna. I stället brukar villkoren utformas så, att nyckelpersonerna inkasserar en så säker och stor optionsvinst som möjligt. För att maximera och säkerställa vinsten läggs aktiernas teckningskurs oftast på en oskäligt låg nivå, ofta utan premie jämfört med dagskursen trots att aktieteckningen sker flera år senare. Ifall vinsten uteblir på grund av negativ kursutveckling, byts de gamla optionerna ofta ut mot nya med förbättrade villkor. Eftersom aktiekurserna brukar fluktuera irrationellt åtminstone på kort sikt, blir också optionernas utfall för det mesta slumpartat. 

Företagets och dess ägares intressen borde vara helt avgörande. I praktiken kan ägarna knappast påverka optionsvillkoren i företag med spritt ägande. Styrelserna föreslår optionsprogrammen för bolagsstämmorna, men hävdar alltför sällan en självständig linje i förhållande till företagsledningen, som erhåller optioner och som ofta dessutom tar initiativet till dem och bereder villkoren. 

Också i utlandet har optionerna utsatts för massiv kritik. Världens kanske mest beundrade placerare och världens nästrikaste man, Warren Buffett, skräder inte på orden. Buffett anser, att företagsledarnas girighet och framför allt deras överdimensionerade optioner är den främsta orsaken till den senaste tidens bokföringsskandaler. Enligt Buffett har företagens direktörskompensationer under de fem senaste åren hamnat mera på villovägar än under de föregående 100 åren. 

Också centralbankschefen Alan Greenspan hör till optionskritikerna. I juni fick han och Buffett medhåll från ett oväntat håll: Claes Dahlbäck, en av Wallenbergsfärens mäktigaste män och ordförande i maktbolaget Investor, instämde i en debattartikel i Dagens Industri i kritiken mot optioner och ansåg, att nyckelpersonerna borde få aktier i stället för optioner. 

Framför allt i USA finns en livlig debatt om huruvida företagen borde bokföra optionerna som kostnad. Optionsvinsterna utbetalas inte från bolagets kassa. Ägarna känner dock av kostnaderna i form av utspätt ägande och en minskad vinstandel. Eftersom bolaget och dess ägare äter vid samma bord, kan optionsvinsterna inte betraktas som gratispengar i bolagets bokföring bara därför att ägarna bekostar kalaset. I princip är det fråga om utebliven vinst, eftersom bolaget skulle ha kunnat sälja till marknadspris de aktier som optionsinnehavarna köper till underpris. 

Sannolikt måste optionerna kostnadsföras i framtiden. Fördelen är uppenbar: alltför generösa optionsvillkor slår hål i resultaträkningarna. Härigenom elimineras de värsta optionsexcesserna, eftersom svaga resultaträkningar knappast gynnar aktiens kursutveckling. 

I juli publicerades en nyhet av oanad betydelse för inställningen till optioner. Programvarujätten Microsoft beslöt att helt slopa optionerna i sina incitamentprogram för personalen. I stället får alla anställda från och med september aktier, som inte kan säljas på fem år. Personalaktierna bokförs som kostnad. Dahlbäcks förslag förverkligades sålunda snabbt. 

Microsoft är trendsättare för teknologibolagen. Många företag väntas ta exempel och avstå från optionerna. Något oväntat har vi redan i Finland en efterföljare. Nästan genast efter Microsoft beslöt Fortum att ersätta optionerna med aktier, som delas ut till cirka 190 nyckelpersoner. Det är kanske ingen slump att VD Mikael Lilius har en bakgrund inom Wallenbergsfären. 

Optionerna försvinner inte. Nystartade bolag och krisföretag kan sällan betala marknadsmässiga löner, men är beroende av nyckelpersonernas motivation och kompetens. I sådana fall är optionerna helt på sin plats. 

Att dela ut aktier i stället för optioner har många fördelar. Genom att göra nyckelpersonerna till aktieägare fås dessa att sitta i samma båt som de gamla aktieägarna. Aktierna blir normalt aldrig värdelösa, men leder inte heller till abnorma jättevinster. I motsats till optionerna ger aktierna dividendintäkter också när aktiekursen är oförändrad eller vikande. 

(Kim Lindström verkar som konsult och placerare) 

Asko Korpela 20030818 (20030818) o o AJK kotisivu