Asko Korpela
AjkLoki 

Asko Korpela 20080614 (20071118) o Ajk kotisivu o AjkLoki o WebMaster