Suomen kieli


ONT SIZE=+0>Asko Korpela 19990413 (19980120) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu