Pysyväistulohypoteesi [ccc]

Selvä laajennus Duesenberryn tulokäsitteeseen verrattuna on Friedmanin pysyväistulohypoteesin mukainen tulo.

veikkaus

Olettamukset

Tulossa Y ja kulutuksessa C voidaan erottaa

Näiden väliset yhteydet voidaan esittää muodollisesti seuraavien lauseiden avulla.

Tilapäiskomponenttien odotusarvo (keskiarvo) on nolla.


Koyckin muunnos

Seuraavaksi pyritään osoittamaan, että tietyllä tavalla aikaulottuvuudessa muodostunut tulojakauma edustaa pysyväistuloa. Tämä tapahtuu ns Koyckin muunnoksen avulla.

Voidaan osoittaa, että muotoa

oleva kulutusfunktio


Tämän osoittamiseksi olkoon

Hypoteesin luonteeltaan yleistävin muotoilu olisi

Viivästetty kulutus ja tulojakauma

Oletetaan: n = 4. Silloin

Pyrimme nyt osoittamaan, että viimeksi esitetty muoto on yhtä pitävä alussa esitetyn pysyväistulohypoteesin muotoilun (1) kanssa.

Hetkinen!
Onko siis tarkoitus todistaa, että lausekkeessa (1) esiityvän termin
C1 kautta yhtälöön pujahtaa koko lausekkeen (4) kolmannesta termistä eteenpäin esiintyvä viivästetty tulojakauma?

Se juuri on tarkoitus. Siihen tarvitaan

Kolme temppua plus hävittämistemppu.

Temppu 1: Viivästä kaikki termit yhdellä

Temppu 2: Kerro kaikki termit tekijällä - q.

Temppu 3: Laske yhteen (4) ja tempulla 2 aikaansaatu

C    = a    + k Y + kq Y1 + ... + kq4 Y4 
 - q C1 =  - q a    - kq Y1 - ... - kq4 Y4 - kq5 Y5 
--------------------------------------------------------
C - q C1 = a - q a + k Y            - kq5 Y5 

Hävittämistemppu: unohda termi kq5 Y5

Syy:

Saadaan

Nämä lausekkeet ovat selvästikin saman muotoiset.

Olemme siis onnistuneet osoittamaan,


Pysyväistulohypoteesi ja Suomen kansantalous

Seuraavassa pysyväistulohypoteesin mukainen kulutusfunktio on estimoitu Suomen kansantaloudesta käyttäen vuosien 1968-95 havaintoja vuoden 1990 hinnoin.

Pysyväistulohypoteesin mukainen kulutusfunktio Suomen kansantaloudesta

{ KULUTUS.REG  (68-95)  4 CEPF CNST CEP1 YDPF } 99-01-28 00:21
CEPF  = { Yksityiset kulutusmenot                  mrd 90 mk  }
+  1,1 {* CNST 0,21 Sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi           }
+ 0,7473 * YDPF { 4,3 Yksityinen käytettävissä oleva tulo      mrd 90 mk  }
+ 0,2261 * CEP1 { 1,3 viiv yksityinen kulutus            (CEPF)-1   }
{ F  980 (2,25)  t, R² 0,9864, DW 0,94, SD  5,0, Ro 0,53 (1999-01-28) } ;

Tavanomaisessa muodossa

CEPF = 1.1 + .75 YDPF + .23 CEPF1  RR = .986 
 t   0.2  4.3    1.3     DW = 0.94 
                      1995 
YDPF yksityinen käytettävissä oleva tulo 265.6 
CEPF yksityinen kulutus          256.0 
CEPF1 viivästetty (= vuoden 1994) CEPF  244.8 

Tästä voidaan tunnistaa


Yksinkertaistettu johtopäätös:


Tätä pysyväistulohypoteesin mukaista tulojakautuman merkitystä kulutuksen selittäjänä voit kokeilla pienellä tietokoneohjelmalla.

Kokeile tietokoneohjelmaa!
SMAEXEZZ.exe Ohjelmapaketin tallennus kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä SMAEXEZZ
Kaksoisnäpäytä SetupSMA.bat
Paketti sisältää pieniä demo-ohjelmia
KOYCK.EXE Koyckin muunnos ja pysyväistulohypoteesi

KOYCK ohjelma

Lyhyt ja pitkä tähtäys

Tulojakautuman vaikutuksen analyysi voidaan tiivistää kahdeksi luvuksi lyhyen tähtäyksen ja pitkän tähtäyksen rajakulutusalttiuksiksi. Lyhyen tähtäyksen rajakulutusalttiudessa kysymys on siitä, mikä osa tulojen muutoksen vaikutuksesta toteutuu samana vuonna kuin tulon muutos tapahtuu. Pitkän tähtäyksen rajakulutusalttiudessa taas ajatus on: paljonko tulon muutoksesta aiheutuu kulutuksen muutosta kaikkiaan eli pitkällä tähtäyksellä.

1 Lyhyt tähtäys

Lyhyen tähtäyksen rajakulutusalttius selviää saadusta funktiosta välittömästi, sillä vaikutuksiahan ei voi tulla lainkaan viivästetyn kulutuksen eli CEPF1 termin kautta. Siis koko termi .23 CEPF1 on rinnastettavissa vakioon. Sen mukaan saammekin lyhyen tähtäyksen kulutusfunktioksi:

CEPF = (1.1 + .23 CEPF1) + .75 YDPF

Eli yleisesti

Tästä seuraa tietenkin kokonainen sarja lyhyen tähtäyksen kulutusfunktioita, jokaiselle tarkasteltavalle vuodelle omansa. Ne eroavat toisistaan vakion suhteen. Kulmakerroin niissä on kaikissa sama b = .75.

Lineaarisen kulutusfunktion kulmakerroin on myös samalla rajakulutusalttius eli kulutusfunktion derivaatta tulojen suhteen. Lyhyellä tähtäyksellä se on siis

MPCs = dC/dY = b eli esimerkissä dCNSF/dYPDF = .75

Johtopäätös:

2 Pitkä tähtäys

Pitkän tähtäyksen rajakulutusalttiuden selvittäminen on sekin vain piirun verran mutkikkaampi juttu. Ensiksikin toteamme WREGAJK laskelmien tulostuksesta, että kulutus kasvaa vuosien 72-96 eksponenttitrendin mukaan 2.1 prosenttia vuodessa. Tämän 25 vuoden havainnoista lasketun trendin voimme katsoa kuvaavan kulutuksen muutosta pitkällä tähtäyksellä. Sen mukaan siis aina seuraavan vuoden kulutus on 2.1 prosenttia suurempi kuin edellisen eli tässä noudatettua merkintätapaa käyttäen:

CEPF = 1.021 CEPF1 eli
CEPF1 = CEPF / 1.021 tai
CEPF1 = .98 CEPF

Loppujen lopuksi voimme ilman suurempia tunnonvaivoja kirjoittaa CEPF1 = CEPF eli yleisesti C1 = C. Nyt emme yhdistäkään viivästettyä termiä vakioon, vaan selitettävään muuttujaan. Se tapahtuu tätä kulutuksen ja viivästetyn kulutuksen välistä suhdetta käyttäen seuraavasti:

Meillä on pitkän tähtäyksen kulutusfunktio.

Johtopäätös:

CEPF = 1.1 + .23 (.98 CEPF) + .75 YDPF
CEPF (1 - .23) = 1.1 + .75 YDPF
CEPF = 1.1/.78 + .75/.78 YDPF
CEPF = 1.4 + .96 YDPF

MPCL = dCNSF/dYPDF = .96

Johtopäätös:

Joustot. Tietenkään emme unohda joustoja. Jousto on loppujen lopuksi kaikkein yleispätevin muutoksen mitta, koska siinä mittayksikkö on aina sama, prosentti: prosenttimuutoksen vaikutus mitattuna prosenteissa. Ja prosenttimuutoksen suuruudesta kaikilla ihmisillä on konkreettinen mielikuva. Pysyväistulohypoteesin mukaisesta kulutusfunktiosta saamme kulutuksen tulojoustot erikseen lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä, molemmat sijoittamalla asianomaiset tiedot jouston kaavaan.

Lyhyen tähtäyksen kulutusfunktiosta jousto on

jousto-LT-E=badC1bYY.gif

Äsken johdetusta pitkän tähtäyksen kulutusfunktiosta saadaan jousto

ousto-PT-E=babYY.gif

Näin käy selväksi, että (Keynesiläisestä perushypoteesista johdettu) lineaarisen kulutusfunktion jousto onkin pitkän tähtäyksen kulutusfunktion jousto!

Tässä vuoden 1989 havainnoille joustot ovat

Es=075x266d256=078.gif

El=096x266d256=0997.gif

Johtopäätös:


Asko Korpela 19990318 (19990127) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu