FORAJKA (forajkgs)

AJKA ennuste 9711 [ccc]

Asko Korpela

English  Ajka forecast                       FORAJKA             POLAJKA
                                                              ennusteohjelma       talouspolitiikan peli
                                                              AJK kotisivu            AJKA malli
Sisältö
AJKA internetissä  o Ennuste vuodelle 1998  o  Kehityksen päälinjat  o Tavanomaiset olettamukset
Ennusteen osuvuus  o  Vaihtoehtoiset ennusteet  o  Ennuste riippuu...  o  Ennuste pähkinänkuoressa

Tästä pääset kopioimaan itsellesi ohjelmiston


AJKA 1976-96 paperilla, nyt internetissä

Ekonometrisella AJKA mallilla laadittu ennuste näyttää tälle vuodelle suunnilleen viime vuotisen suuruista kokonaistuotannon kasvua. Tänä vuonna on lammaa edeltänyt huippu vuosien 1989 ja 1990 tuotannon taso ylitetty selvästi eli 5 prosentilla. Paperille tulostetun AJKA ennusteen jakelu on lopetettu, mutta AJKA ennuste ilmestyy edelleen internetissä. Näin AJKA voidaan pitää jatkuvasti ajan tasalla. Ja mikä parasta: käyttäjä saa mahdollisuuden itse kokeilla vaihtoehtoja ja analysoida tuloksia paljon monipuolisemmin kuin 'paperiajalla'. Shareware versio on maksuton tavanomaisin internet-ehdoin. Alkuun


AJKA ennuste: 1998 kokonaistuotanto kasvaa 4 prosentilla

Pääviesti  o  Taulukko  o  Selitys

Kasvuennuste. Ekonometrisella AJKA mallilla laaditun päättymässä olevan vuoden kasvuennusten mukaan tänä vuonna vuosien 1989 ja 1990 tuotannon taso ylitetään noin 5 prosentilla ja ensi vuonna kasvu jatkuu 4 prosentin vuosivauhdilla. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatimassa taloudellisessa katsauksessa bruttokansantuotoksen arvioidaan tänä vuonna kasvavan vajaalla 4.5 prosentilla, AJKA mallin mukaan melkein 5 prosentilla. Ensi vuoden ennusteeksi AJKA malli antaa vähän yli 4 prosentin kasvun, VVMn ennusteen ollessa 3.5 prosenttia.

Työttömyysennuste on tälle vuodelle 357 tuhatta, mutta ensi vuodelle vain 305 tuhatta. Sekä tämän että ensio vuoden työttömyysennuste on selvästi matalampi kuin tutkimuslaitosten ennusteet. Itse asiassa AJKA malli antaisi vielä huomattavasti alhaisemman työttömyysluvun, mikäli ennuste saisia muodostua mekaanisesti mallin yhtälöistä. Nyt työllisyyden kasvu on korjausparametrein rajoitettu 2 prosenttiin vuodessa sekä 1997 että 1998. Mallin käyttäjä voi harkintansa mukaan muuttaa näitä parametreja menukohdassa <Korjausparametrit> tai poistaa ne kokonaan käytöstä näpäyttämällä oikeassa laidassa olevan palkin yläpäässä olevaa 'c' kirjainta. Punainen c merkitsee: parametrit käytössä, sininen c: parametrit eivät käytössä, malli muodostaa työvoiman kysynnän vapaasti.

Keskeiset muuttujat


 
Nollasta poikkeavat korjausparametrit  96 97 98
  9 Työllistetty työvoima % ed v  0.0 2.0 2.0 EMPT
AJKA perusennuste (221112) 18.12.1997 0:23:55
Eksogeenisten oletusarvot  96 97 98
  3 Julkiset kulutusmenot  2.6 0.7 1.3 CEGF%
  5 Tukipalkkiot  -8.8 4.7 4.7 RGBC%
10 Tulonsiirrot yksityisille  -1.1 4.5 6.1 RGPC%
23 Sopimuspalkkaindeksi  2.0 2.0 1.5 WRNI%
11 Vientihinnat  1.0 0.1 2.9 XGSP%
13 Tuontihinnat  1.8 1.2 2.1 MGSP%
27 OECD-maiden bruttokansantuotos  2.3 3.0 2.5 QGEF%
16 Välillisten verojen veroaste  14.5 14.6 14.7 TIAR$
28 Välittömien verojen veroaste  15.2 14.8 15.0 TDPR$
Endogeenisten ennusteet  96 97 98
19 Bruttokansantuotos  3.3 4.8 4.1 QGDF%
37 Bruttokansantuotoksen hinta  1.2 2.9 2.9 QGDP%
27 Työttömyysaste  17.2 15.1 13.0 UNMR$
18 Vaihtotase, prosenttia BKTsta  3.8 2.9 3.2 FBAR$
  1 Yksityiset kulutusmenot  3.4 3.6 3.4 CEPF%
  5 Kiinteä bruttopääomanmuodostus 8.2 11.4 8.1 IFAF%
13 Tavara- ja palveluvienti  3.8 4.0 2.6 XGSF%
15 Tavara- ja palvelutuonti  4.5 5.1 2.2 MGSF%
Käytössä olevat teoriat (Perus:221112)
3.2 Kertakulutus = f(Kertakulutus1, KäytettOlevaTulo) PysyväistuloHypoteesi
13.2 Vienti = f(Vienti1, MaailmanOstovoima, SuomenKilpailukyky) 1=viiv 1 v
15.1 Tuonti = f(Tuonti1, SuomenBruKanTuotos), Kysyntäfunktio
23.1 TyövoimanTarve = f(BKT th, PomaKanta, TyövTarve1, D78) log
37.1 BktHinta = f(VuosiPalkka, TuontiHinta, TyönTuottavuus) log
42.2 Palkkataso = f(BktHinta, Työttömyys, TyönTuottavuus, Tupo),log


Asko Korpela 19971218 (19971130)

Voidaan todeta, että AJKA malli on selviytynyt lamasta erinomaisesti, sillä yhdeksän keskeisen muuttujan ennusteista vuodelle 1995 neljä osoittautui tarkemmaksi kuin valtiovarainministeriön ja Etlan ennusteet. Myös vuotta aikaisemmin AJKA mallin ennuste oli tällä tavoin mitattuna tutkimuslaitosten ennusteita parempi, vuoden 1994 lopullisten tietojen tultua peräti 5 yhdeksästä ennustettavasta muuttujasta osui lähemmäksi kuin tutkimuslaitosten ennusteet.

Ennusteiden osuvuus  o  Ennuste 1998  o  Alkuun


KEHITYKSEN PÄÄLINJAT

Bruttokansantuotoksen kasvuksi AJKA malli antaa tälle vuodelle vähän yli 3 prosenttia ja ensi vuodelle vähän yli 4 prosenttia. Valtiovarainministeriön ennuste tälle vuodelle on alle 3 prosenttia. ETLAn ennuste on tälle vuodelle 2.5 prosenttia. Ensi vuodelle Etla ennustaa 3.5 prosentin ja VVM vähän alle 4 prosentin kasvua.

Työttömyysennuste on tälle vuodelle 446 tuhatta, mutta ensi vuodelle vain 385 tuhatta. Tämän vuoden työttömyysennuste on hieman korkeampi ja ensi vuoden hieman matalampi kuin tutkimuslaitosten ennusteet. Mallissa työllisyys riippuu tuotannon määrästä, pääomakannasta ja edellisen vuoden työllisyydestä, siis sitä kautta aikaisempien vuosien tuotannosta ja pääomakannasta. Pitkän tähtäyksen vaikutukset ovat nykyisten kertoimien mukaan epätavallisen voimakkaat ja tällä kertaa ne vetävät työvoimantarve-ennustetta peukalotuntuman mukaan ehkä liikaa alaspäin ja siis nostavat vastaavasti työttömyysennustetta.

Inflaatio. Inflaatioennuste suoraan AJKA mallista on päättymässä olevalle vuodelle 3 prosenttia. Ensi vuodeksi AJKA malli antaa 1.5 prosentin tupo-olettamuksella myös 1.5 prosentin inflaation. Jokainen lisätupoprosentti merkitsee mallin mukaan 0.7 prosenttia lisää inflaatiota. Vastaavasti jokainen prosenttiyksikön pudotus tupossa merkitsee 0.7 prosentin pudotusta inflaatiossa. Valtiovarainministeriön ennuste on tälle vuodelle vähän alle ja ensi vuodelle vähän päälle 1.5 prosenttia.

Vaihtotase. Vaihtotaseen ylijäämäksi AJKA malli antaa tälle vuodelle ennätysmäiset 27 mrd mk ja ensi vuodelle vain vieläkin enemmän, eli 28 mrd mk. Nämä ovat 4.6 ja 4.5 prosenttia bruttokansantuotoksesta. Vaihtotaseen osalta AJKA mallilla tehty ennuste poikkeaa selvästi ylöspäin tutkimuslaitosten ennusteista.

Pääomanmuodostus. AJKA mallilla laaditussa ennusteessa pääoman- muodostuksen kasvu on jouduttu asettamaan eksogeenisesti, koska kaikki investointiyhtälövaihtoehdot antavat todellisuuteen verrattuna selvästi liian alhaisia lukuja. AJKA malliin on syötetty eksogeenisesti valtiovarainminis-teriön ennustamat investointien 9 prosentin kasvu tälle vuodelle ja 10 prosentin kasvu ensi vuodelle.

Tulot ja kulutus. Yksityisen sektorin käytettävissä oleva reaalitulo laahaa korkean veroasteen takia perässä selvästi bruttokansantuotoksen kasvua hitaammin. Tänä vuonna käytettävissä oleva tulo suorastaan hieman supistuu AJKA mallin mukaan viime vuotisesta, mutta kasvaa ensi vuonna 3 prosentilla. Yksityinen kulutus kasvaa suunnilleen tasatahtia käytettävissä olevan tulon kanssa eli tänä vuonna 1 prosentilla ja ensi vuonna 3 prosentilla.

Alkuun  o  FORAJKA  o  POLAJKA  o  Pähkinänkuoressa


TAVANOMAISET OLETTAMUKSET

Kuten ennenkin, ennuste on mahdollisimman hyvän vertailukelpoisuuden takia laadittu käyttäen keskeisten sekä tätä että ensi vuotta koskevien olettamusten osalta valtiovarainministeriön valtion vuoden 1997 tulo- ja menoarvion liitteenä julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaisia lukuja. Ensi vuoden luvut on osittain arvioitu erikseen.
 
AJKA mallissa on oletettu
Muutosprosentit
Finanssipolitiikka    1995    1996    1997
Elinkeinotuki -6 9 -6
Tulonsiirrot kotitalouksille 3 4 5
Sosiaaliturvamaksut 6 3 5
Julkinen kulutus 1 2 0
Julkinen pääomanmuodostus -6 -2 -2
Välilliset verot/bruttokansantuotos, % 13.8 14.9 15.0
Välittömät verot/bruttokansantuotos, % 14.0 14.4 14.6
Maailmantalous
Vientihinnat 5 2 2
Tuontihinnat 0 3 2
OECD maiden bruttokansantuotos 3.0 1.5 2.5
Muut olettamukset
Varastojen muutos, mrd 1990 mk 6.4 6.4 6.4
Tupoprosentti 3.6 3.0 1.5

Mallilla laadittu ennuste perustuu lähimenneisyyden havaintoaineistosta laskettuihin kertoimiin ja oheisessa taulukossa esitettyihin lukuihin. Jos ne on arvioitu väärin, myös mallilla laadittu ennuste menee vikaan.

Alkuun


AJKA MALLIN OSUVUUS

Verrattaessa AJKA mallin ennustekykyä ETLAn ja VVMn ennusteisiin, jotka tehdään asiantuntija-arvioiden perusteella, havaitaan, ettei AJKA mallista suoraan otettu ennuste ole ratkaisevasti heikompi. Kuten taulukosta nähdään, AJKA ennuste on osunut lähemmäs toteutuneita arvoja sekä 1994 että 1995.
 
AJKA mallin osuvuus
 77-86   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995     Yht 
VVM  36.3 6.3 2.7 4.3 4.8 3.5 6.5 4.5 2.0 3.0 74.0
ETLA  31.3 0.8 5.2 0.3 2.8 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0 51.0
AJKA  22.3 1.8 1.2 4.3 1.3 3.0 1.0 2.0 5.0 4.0 46.0

Alkuun  o  Uusin VVM ja Etla 

VAIHTOEHTOISET ENNUSTEET

Olettamukset  o  Vaihtoehtotaulukko  o  Selitykset

Seuraavaan taulukkoon on laskettu vuodelle 1996 ensimmäisen vuoden vaikutuksia eli vaihtoehtoiset ennusteet otsakkeiden BUDJETTI, VÄLILLINEN ja VÄLITÖN alle poikkeamina PERUS vaihtoehdosta. Näitä klassisia elvytyksen keinoja on muutettu siten, että niillä kaikilla on sama eli 5 tuhannen pienentävä ensimmäisen vuoden vaikutus työttömyyteen.

1. BUDJETTI vaihtoehdossa instrumenttina on julkinen kulutus, jossa tarvitaan 3 prosentin suuruinen lisäys jotta ensimmäisen vuoden vaikutus olisi 5 tuhannen vähennys työttömyydessä. Seuraavana vuonna työttömyys vähenisi mallin mukaan vielä 9 tuhannella.

2. VÄLILLINEN vaihtoehdossa on välillistä verotusta alennettu 3.0 mrd mk. Tästä seuraisi vaadittu 5 tuhannen supistuminen saman vuoden työttömyydessä, mutta vain 4 tuhannen supistuminen seuraavan vuoden työttömyydessä.

3. VÄLITÖN vaihtoehdossa on verohelpotuksen oltava 6.5 mrd mk, jotta saataisiin (pääasiassa kulutuskysynnän kasvun kautta) 5 tuhannen supistuminen työttömyyteen. Se olisi samansuuruinen myös seuraavana vuonna.
 
Talouspolitiikan vaihtoehdot
1996
poikkeamat
       PERUS   BUDJETTI   VÄLILLINEN      VÄLITÖN 
Reaalinen BKT, % 3.4 +0.7 +0.1 +0.6
Työttömyys, 1000 446 -5 -5 -5
BKT-hinnat, % 3.0 -0.1 -0.1 -0.1
Vaihtotase, mrd mk 26.8 -0.4 +0.1 -0.5
Vienti, % 8.2 +0.1 +0.1 +0.1
Tuonti, % 5.2 +0.4 +0.1 +0.4
Yksityinen kulutus, % 1. BUDJETTI. Tämä kysyntää elvyttävä ruiske vaikuttaa kokonaiskysynnän komponenttina bruttokansantuotokosen kasvun kautta ’tasapaksusti’ kaikkialle muualle paitsi vientiin, joka riippuu maailmantalouden ostovoimasta ja Suomen kilpailukyvystä. Julkisen kysynnän lisäyksellä on niin pieni vaikutus hintatasoon, ettei se ulotu viennin kilpailukykyyn. Reaalinen bruttokansantuotos kasvaisi 0.5 prosenttia.

2. VÄLILLINEN vaihtoehto merkitsisi hieman pienempää reaalisen markkinahintaisen bruttokansantuotoksen kasvua, mutta varsin suurta sysäystä työllisyyteen. Välillinen verotus (ja sen ohella erilaiset muut työllistämiseen liittyvät maksut) on siis se tekijä, joka selvimmin nakertaa yrittäjien palkanmaksukykyä.

3. VÄLITÖN vaihtoehdon elvytysvaikutus toteutuisi pääasiassa yksityisen kulutuskysynnän kautta, ensimmäisen vuoden kasvusysäys 1.3 prosenttia. Välittömän verotuksen keventäminen tuottaa siis ainakin viisi kertaa suuremman vaikutuksen yksityiseen kulutukseen kuin julkisen kulutuksen lisääminen. Verohelpotuksen vaikutukset eivät ulotu vientiin, mutta kylläkin tuontiin. Vaihtotasevaikutus on tässä tarkastelluista talouspolitiikan välineistä suurin juuri välittömällä verotuksella.

Alkuun  o  Vaihtoehdot


ENNUSTE RIIPPPUU KÄYTETYSTÄ TEORIASTA

Mikä teoria?  o  Ennustehistoria  o  Ohjelmien ominaisuudet  o  Kansantalouden tappiofunktio
FORAJKA  o POLAJKA

AJKA mallissa käyttäjällä on mahdollisuus valita esim kulutuksen osalta käytetäänkö Keynesin vai Friedmanin käsityksen mukaista kulutuksen ja sitä selittävien tulojen välistä riippuvuutta.

  • Kulutuksessa vaihtoehtoisia teorioita on neljä, samoin on palkkojen määräytymisessä. 
  • Myös viennissä, tuonnissa, työllistämisessä ja hintojen määräytymisessä on vaihtoehtoja.
  • Loppujen lopuksi kahdesta neljään vaihtoehtoa kuudessa mallin kohdassa antavat kaikkiaan 384 erilaista mallia ja erilaista ennustetta. 
FORAJKA ohjelman päänäyttö (forajkt:b,m)

Käytettävissä on ohjelma, joka laskee neljän viimeisen havaintovuoden (1992-95) osalta kaikki 384 vaihtoehtoa ja vertaa mallilla laskettuja arvoja näiltä vuosilta saatavissa oleviin toteutuneisiin arvoihin. Tämän laskelman perusteella on selvitetty 10 parasta mallivaihtoehtoa. Niistä mikä tahansa voidaan ottaa käyttöön yhdellä hiiren näpäytyksellä. Ja aina kun vaihdetaan teoriaa, vaihtuu myös ennuste. 

Bruttokansantuotos (forajkg:b,m)

FORAJKA ohjelma laskee AJKA mallia ja eräitä tärkeitä olettamuksia käyttäen noin 50 tärkeän kansantalouden osatekijän arvon. Kaikkia olettamuksia ja mallin antamia tuloksia voidaan tarkastella graafisesti kuten yllä olevassa kuviossa, jossa on kiinteähintaista bruttokansantuotosta koskevat havainnot vuodesta 1961 lähtien. Kuvioon ja taulukkoon on merkitty AJKA ennusteet vuosille 96 ja 97. Kuvioon on tämän lisäksi merkitty pitkä (25 v) ja lyhyt (10 v) eksponenttitrendi ja näiden kulmakertoimet eli vastaavat vuotuiset prosenttimuutokset, tässä siis 2.5 % ja 0.2 %. Kuviota ja aikasarjaa voidaan tarkastella vuoroon tasona - kuten tässä - tai prosenttimuutoksina % näppäimestä painelemalla. Kuvio ja kaikki tiedot voidaan leikepöydän kautta siirtää esim tekstinkäsittelyssä olevaan dokumenttiin.

AJKA mallin osuvuus (forajkh:b,s)

FORAJKA ohjelman pääikkunan riippuvalikon kohdasta Tiedosto voidaan valita kohta AJKA historia. Silloin nähdään oheinen näyttö, jossa voidaan tarkastella prosenttimuutoksina tai tasoina ennusteseurannassa käytettyjä 9 keskeistä muuttujaa ja AJKA mallin, ETLAn ja Valtiovarainministeriön tekemiä ennusteita vuodesta 1977 lähtien. Nämä ennusteet on tehty edellisen vuoden syksyllä seuraavaksi vuodeksi.

Sekä FORAJKA että POLAJKA ohjelmaan kuuluu Windows ohjelmien tapaan monipuolinen ohjeisto (Help), itse asiassa niissä on kaksi ohje-tiedostoa kummassakin, sillä kumpaankin kuuluu erikseen ohjelman käytön opastus ja erikseen (tietenkin myös itsenäisesti toimiva) AJKA mallia koskeva opastus. Tulostusta voidaan ohjata paperille tai tiedostoon Tiedosto|Tulostus menusta. Ennusteen muokkaamisessa on mahdollista käyttää pääikkunan riippuvalikon kautta 14 korjausparametria, joiden avulla tärkeitä endogeenisia muuttujia voidaan eksogenisoida halutulle vuosimuutostasolle. Ohjelman keskustelukieltä voidaan vaihtaa kielimenun kautta.

POLAJKA (polajka:b,m)

POLAJKA ohjelmassa kuten FORAJKA ohjelmassakin lähtökohtana on viimeisin AJKA ennuste. Ohjelmassa on viisi kansantalouden tavoiteasetelmaa ja vastaavaa toimintaympäristöä. Niissä on tuotannolle, työttömyydelle, inflaatiolle ja vaihtotaseelle asetettu tietyt tavoitearvot, jotka jonkin verran poikkeavat AJKA ennusteesta. Yllä olevissa vuosien 1996 ja 1997 'taloustimanteissa' poikkeamat näkyvät mustana.

Poikkeamia tavoitearvoista painotetaan toimintaympäristöstä riippuen. Käytettävissä on kymmenkunta talous-politiikan instrumenttia, kuten verotus, julkinen kulutus, tupo, elinkeinotuki ... joita ohjelman käyttäjä voi helposti muuttaa ja antaa sen jälkeen AJKA mallin laskea seuraukset. Painotettujen poikkeamien neliöiden summa on tappiofunktion arvo, yksi luku, joka suurenee tai pienenee sen mukaan lähestytäänkö tavoitearvoja (musta pienenee) vai joudutaanko niistä kauemmas (musta kasvaa). 

Tappiofunktion arvon (kuviossa vasemmalla keskellä luku 23) pieneneminen on tienvitta oikeaan suuntaan, lähemmäs tavoitearvoja. Tämän perusteella on kenen hyvänsä helppo mieltää kansantalouden keskeisiä syy- ja seuraussuhteita ja oppia ohjaamaan taloutta kohti tavoitearvoja. Käyttäjä voi myös itse määritellä tavoitearvot ja toimintaympäristön (tavoitteiden keskinäisen tärkeysjärjestyksen).

Tätä ohjelmaa ovat sadat korkeakouluopiskelijat ja johtamiskoulutuksen kurssilaiset käyttäneet kansantalouden syy- ja seuraussuhteiden opiskelussa. Myös POLAJKA ohjelmassa on paitsi ohjelman käytön myös AJKA mallin opastus ja kaikkien mallin muuttujien grafiikka sekä leikepöytätoiminnot. 

Ennuste riippuu...  o  Alkuun 
PÄHKINÄNKUORESSA
1997 VVM  96-09 ETLA   96-09 AJKA   96-10
BKT kasvu % 3.9 3.5 4.4
Hintatason muutos % 1.6 2 1.4
Työttömyysaste 15.4 16 16.1
Vaihtotase, mrd mk +21.2 +24 +27.9

Tee itse oma ennusteesi! .. ja laske vaihtoehtoja

Tämän ennusteen ja sen vaihtoehtojen laatimisessa käytetyn tietokoneohjelman FORAJKA ja kurssitoiminnassa käytetyn talouspolitiikan optimointipelin POLAJKA päivitettynä vuoden 1995 tietojen tasalle voit kätevästi poimia shareware versiona tästä alapuolelta:


AJKA ennusteen ohjelmisto 

Ohjelmien yhteydessä on ilmoitettu paketin koko kilobyteissä.
300KB lataaminen vie 14400 modemilla n. 3 min.

ForAJKA Ennusteen laatiminen AJKA mallilla (310Kb, 971208)
PolAJKA Talouspolitiikan optimointipeli (274Kb, 970430)
TreGraf   Tekstimuotoisen TRE-tietopankin katseluohjelma (201 Kb, 970319)

AJKA mallin 4. sukupolven ohjelmaversiot (Delphi)

Asennusohjeet o Alkuun  o  AJKA malli  o  AJK kotisivu

   (palaute tekijälle)

Asko Korpela 971208 (961014) o AJK kotisivu o Webmaster