AJKA [ccc]
Suomen kansantalouden
ekonometrinen malli
English

AJK kotisivu                     AJKA yhtälöt                   AJKA teoria


Asko.Korpela@kolumbus.fi
Asko Korpela 1996-10, Helsingin kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16, 00100 HELSINKI


AJKA mallin yhtälöt
Perustasapaino  o  Yksityinen kulutus  o  Pääomanmuodostus  o   Julkinen talous
Ulkomaankauppa  o  Tuotanto ja työllisyys  o   Tulot  o   Hinnat ja palkat

 Kopioi ohjelmatiedostot itsellesi


AJKA Suomen kansantalouden ekonometrinen malli

Ekonometrinen AJKA malli on luonteeltaan lyhyen tähtäyksen Keynesiläinen kansantalouden tasapainomalli. Sen PC-versioita käytetään opetuksessa, ennusteiden laadintaan ja talouspolitiikan vaihtoehtojen selvittelyyn.

AJKA rakenne ja teoria  o  AJKA yhtälöt  o  AJKA muuttujat  o  AJKA ennuste  o   AJKA sovellukset

48 yhtälöä  - 78 muuttujaa  -  2000 havaintoa  -  200 vuoden teoriat  -  moderni tietokonetekniikka


1 AJKA mallin rakenne ja teoria

1 Hyödykemarkkinat   2 Työvoimamarkkinat   3 Palkat, hinnat ja tulot

1 Hyödykemarkkinat

= C + I + G + X - M  kokonaiskysyntä = kokonaistarjonta
= C(D/P)  yksityinen kulutus määräytyy tulojen perusteella 
= I(Q,K,CR)  pääomanmuodostus tuotannon, pääomakannan ja rahoituksen
= K1 + I  pääomakanta riippuu investoinneista 
= X(QE,XP/UC)  vienti maailmantalouden ostovoimasta ja Suomen kilpailukyvystä
= M(Q)  tuonti Suomen kansantalouden ostovoimasta 
  Endogeeniset    Eksogeeniset
= bruttokansantuotos  = julkinen kulutus 
= yksityinen kulutus  CR  = luotonanto 
= käytettävissä oleva tulo  QE  = maailmantalouden ostovoima 
= hintataso  XP  = Suomen vientihinnat 
= pääomanmuodostus  UC  = yksikkötyökustannus 
= pääomakanta     
= vienti     
= tuonti     

Hyödykemarkkinoiden pääkomponentit ovat yksityinen kulutus, pääomanmuodostus, vienti ja tuonti. Kulutus määräytyy pysyväistulohypoteesin mukaan. Pääomanmuodostus on muotoiltu Goodwinin ja Cheneryn esittämän joustavan kiihdyttimen idean mukaan. Vienti, joka käsittää noin kolmanneksen bruttokansantuotoksesta, on suhdannevaihtelun päälähde. Vienti määräytyy mallissa OECD maiden bruttokansantuotoksen sekä vientihintojen ja Suomen yksikkötyökustannuksen suhteen perusteella. Tuonti riippuu Suomen kansantalouden ostovoimasta.

AJKA rakenne ja teoria   o  AJKA yhtälöt   o  Alkuun


2 Työvoimamarkkinat

U    = EK - EM
EK = EK(AW)
EM = EM(Q,K)
L    = Q/EM

Endogeeniset                         Eksogeeniset
U = työttömyys                        AW = työikäinen väestö (15-65)
EK = työvoiman tarjonta
EM = työvoiman kysyntä
L = työn tuottavuus

Työvoiman tarjonta määräytyy demograafisin perustein eli riippuu 15-65 vuotiaiden ikäryhmän suuruudesta. Työvoiman kysyntä eli työvoimantarvefunktio on johdettu Cobb-Douglas tyyppisestä tuotantofunktiosta.

AJKA rakenne ja teoria   o  AJKA yhtälöt   o  Alkuun


3 Palkat, hinnat ja tulot

W% = W(P%,U%,N%)
P%  = P(W%,PM%,L%)
Y    = Q*P
D    = Y - T + R

Endogeeniset                  Eksogeeniset
W = palkkataso                N   = sopimuspalkkaindeksi
Y = kansantulo                 PM = tuontihinnat
T = verotus
R = tulonsiirrot

Palkankorotus määräytyy tupokorotuksen ja palkkaliukuman summana. Palkkaliukuma puolestaan määräytyy lisätyn Phillips käyrän mukaan: työmarkkinatilateen ja inflaatio-odotusten perusteella. Hintatason muutokset määräytyvät palkankorotusten, tuontihihntojen muutoksen ja tuottavuuden mukaan.

AJKA mallin rakennemuoto käsittää 16 käyttäytymisyhtälöä ja 32 määritelmäyhtälöä. Malli sai suunnilleen nykyisen muotonsa ensi kerran Pennsylvanian Yliopistossa 1973-74. Vuodesta 1976 lähtien mallilla tuotettuja ennusteita on julkaistu säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Seuraavilla sivuilla esitetty mallin rakennemuoto on estimoitu tavallisella PNS aikasarjaregressiolla vuosien 1968-94 havaintoaineistosta. Mallin parametrit estimoidaan kerran vuodessa kansantalouden tilinpidon tietojen tultua julkisuuteen.

Alun perin malli ohjelmoitiin FORTRAN kielellä HP3000 tietokoneelle. Vuodesta 1987 olleet käytössä TurboPascal kielellä ohjelmoidut PC versiot FORAJKA ja POLAJKA sekä niiden grafiikkaversiot GFORAJKA ja GPOLAJKA. Vuodesta 1994 AJKA mallin sovellukset ovat olleet saatavilla Visual Basic kielisinä Windows versioina. Lisäksi AJKA mallin kerrannaisvaikutuksia on havainnollistettu ohjelmalla MULAJKA ja ennusteiden osuvuusanalyysia ohjelmalla HISAJKA. Vuodesta 1996 lähtien viimemainitut piirteet on sisällytetty AJKA mallin Delphi ohjelmointikielellä toteutettuun neljännen sukupolven FORJAKA versioon. Myös neljännen sukupolven versio POLAJKA on ohjelmoitu Delphi kielellä.

Alkuun   o  AJKA rakenne ja teoria  o   AJKA yhtälöt   o  AJKA sovellus

 Kopioi ohjelmatiedostot itsellesi


2 AJKA mallin yhtälöt

1 Perustasapaino

QGDF = CEPF + IFAF + INVF + CEGF + XGSF - MGSF + DSAF
QGDC = QGDP * QGDF

QGFC = QGDC + RGBC - TIAC

QGFF = QGFC / QGFP

Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


2 Yksityinen kulutus

Kertakulutus = f(Kertakulutus1, KäytettOlevaTulo, ReaaliTalletukset) Elinvh
CNSF = 18.8 + .092 CNSF1 + .62 YDPF + .12 DETC1/CEPP
t       5.0    0.8         7.6        3.8
RR = .996 DW = 1.29 SD = 2.4
1.2* Kertakulutus = f(Kertakulutus1, KäytettOlevaTulo) PysyväistuloHypoteesi
CNSF = 7.4 + .42 CNSF1 + .47 YDPF
t      2.5   4.1         5.2
RR = .993 DW = 0.93 SD = 3.0
1.3 Kertakulutus = f(Kertakulutus1, KäytettOlevaTulo, Työttömyysaste)
CNSF = 6.5 + .52 CNSF1 + .40 YDPF - .49 UNMR
t      2.5   5.5         4.9        3.0
RR = .995 DW = 1.23 SD = 2.6
1.4 Kertakulutus = f(KäytettOlevaTulo) KeynesinPerushypoteesi
CNSF = 5.8 + .84 YDPF
t      1.6    49
RR = .989 DW = 0.67 SD = 3.8
CDUF = - 9.5 + .16 YDPF - 0.67 UNMR
t        3.1    10         3.6
RR = .795 DW = 0.77 SD = 3.1
CEPF = CNSF + CDUF
CEPC = CEPP * CEPF
SPAC = YDPC - CEPC
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


3 Pääomanmuodostus

IFAF = 14.0 + .76 QGFF - .11 KFAF1 - 1.10 RBLR1/QGDP1
t       1.9    10        6.9          2.9
RR = .869 DW = 0.91 SD = 7.0
KFAF = .966 KFAF1 + IFAF
IFAC = IFAP * IFAF
IFPF = IFAF - IFGF
IFGC = IFGF * IFGP
INVC = QGDC - CEPC - CEGC - IFAC - XGSC + MGSC - DSAC
IGAC = IFAC + INVC + LNWC + DSAC
DFAC = 2.0 + 1.03 DFAC1
t      3.2     75
RR = .995 DW = 0.58 SD = 1.9
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


4 Julkinen talous

TIAC = TIAR * QGDC / 100
TDPC = TDPR * YNPC / 100
TRAR = 100 (TDPC+TIAC+TTAC+TDBC) / QGDC
CEGC = CEGF * CEGP
YNGC = TDPC + TIAC + YOGC
SGAC = YNGC - CEGC - RGBC - RGPC
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


5 Ulkomaankauppa

2.1 Vienti = f(MaailmanOstovoima, SuomenKilpailukyky, Dummy-75),log
XGSF = Exp(-4.936) QGEF^1.84 (XGSP/(WSAC/QGFF))^.783
t              11         23                     4.7
RR = .975 DW = 0.80 SD = .055
2.2* Vienti = f(Vienti1, MaailmanOstovoima, SuomenKilpailukyky) 1=viiväst 1 v
XGSF = - 121.4 + .45 XGSF1 + .78 QGEF + 37.6 XGSP/(WSAC/QGFF)
t          3.7   2.7         3.8         3.5
RR = .971 DW = 1.09 SD = 5.1
2.3 Vienti = f(Vienti1, MaailmanOstovoima, SuomenKilpailukyky, Dummy-75),log
XGSF = Exp(-3.566) XGSF^1.28 QGEF^1.33 (XGSP/(WSAC/QGFF))^.58
t             4.1        1.9       4.6                    3.0
RR = .977 DW = 1.00 SD = .053
XGSC = XGSP * XGSF
3.1* Tuonti = f(Tuonti1, BruKanTuotos)
MGSF = - 14.2 + .37 MGSF1 + .18 QGDF
t         2.5   2.6         4.3
RR = .963 DW = 1.05 SD = 4.8
3.2 Tuonti = f(BruKanTuotos, SuomenKilpailukyky)
MGSF = - 2.6 + .27 QGDF - 7.93 (MGSP/(WSAC/QGFF))
t        0.2    18         1.5
RR = .956 DW = 0.68 SD = 5.2
MGSC = MGSP * MGSF
XMPR = XGSP / MGSP
FEAC = MGSC + YOWC
FYAC = XGSC + YWOC
FBAC = FYAC - FEAC
FBAR = 100 FBAC / QGDC
LNWC = - FBAC + RIWC
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


6 Tuotanto ja työllisyys

4.1 TyövoimanTarve = f(BruKanTuotos th, PomaKanta, TyövoimanTarve1, Dummy-78) log
EMPT = 15.0 QGFF^.38 KFAF^-.40 EMPT1^.74 (DU78^-.03)
t       4.6      4.1       4.9       9.7        4.2
RR = .938 DW = 1.34 SD = .015
4.2* TyövoimanTarve := f(BruKanTuotos th, PomaKanta, TyövoimanTarve1) log
EMPT = 6.9 QGFF^.53 KFAF^-.51 EMPT1^.84
t      2.6      4.6       5.1       8.8
RR = .892 DW = 0.93 SD = .020
EMPK = 579 + .60 EMPK1 + .13 AGEW (- 66.4 DU78)
t      3.6   4.5         1.3          4.0
RR = .943 DW = 1.49 SD = 26
EMPH = EMPT - EMPS
UNMT = EMPK - EMPT
UNMR = 100 UNMT/EMPK
LPFR = 1000 QGFF/EMPT
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


7 Tulot

YBAC = WSAC + OSAC
WSAC = WAAC + SOAC
OSAC = OSAC1 (8.8 - 3.0 WARC% + 2.5 QGFF% + 3.3 QGFP% ) * EMPS/EMPS1
t             3.1   5.8         6.1         5.7
RR = .722 DW = 1.49 SD = 6.6
OSPC = - 0.4 - .52 WARC% + 1.1 QGFF% + 1.42 QGFP%
t        0.2   1.6         3.7          3.8
RR = .609 DW = 2.30 SD = 4.7
YDAC = YBAC + YWFC + TIAC - RGBC
YNPC = WSAC + OSPC + RGPC
YDPC = YNPC - TDPC - RPGC
YDPF = YDPC / CEPP
SAAC = IGAC - DFAC - RIWC
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


8 Hinnat ja palkat

5.1* BktHinta = f(VuosiPalkka, TuontiHinta, TyönTuottavuus) log
QGDP = .10 WARC^.72 MGSP^.16 LPFR^-.22
t      6.1     13        3.8       1.9
RR = .999 DW = 0.82 SD = .021
5.2 BktHinta = f(BktHinta1, VuosiPalkka, TuontiHinta, TyönTuottavuus) %
QGDP = (1.2 + .18 QGDP1% + .42 WARC% + .22 MGSP% - .25 LPFR) QGDP1
t       1.0   1.6          3.8         4.4         1.4
RR = .846 DW = 2.04 SD = 1.9
QGFP = .15 WARC^.70 MGSP^.19 LPFR^-.27 
t      7.6       19      6.7       3.5
RR = .999 DW = 1.50 SD = .014
CEPP = 0.056 WARC^.63 MGSP^.22 LPFR^-.012 
t        4.1      6.2      2.8        0.1
RR = .997 DW = 0.34 SD = .039
IFAP = .088 IFAP1^.152 WARC^.50 MGSP^.25
t       3.6      0.8        3.6      4.6
RR = .998 DW = 0.59 SD = .031
CEGP = .03 WARC.89 LPFR-.13
t      9.7      36      1.4
RR = .999 DW = 0.37 SD = .023
6.1 Palkkaliukuma = f(BktHinta, Työttömyys) LisättyPhillipsKäyrä %
WARC = (- 0.50 + WRNI% + .18 QGDP% + 10.1/UNMR) WARC1
t          0.6           1.9          3.2
RR = .520 DW = 1.22 SD = 1.93
6.2* Palkkataso = f(BktHinta, Työttömyys),log
WARC = 118 QGDP^1.295 UNMT^-.0151
t       42         60         0.7
RR = .997 DW = 0.39 SD = .046
6.3 Palkkataso = f(BktHinta, Työttömyys, TyönTuottavuus),log
WARC = 4.4 QGDP^1.09 UNMT^-0.027 LPFR^.64
t      3.1        34         2.1      7.0
RR = .999 DW = 1.26 SD = .027
6.4 Palkkataso = f(BktHinta, Tupoindeksi, TyönTuottavuus),log
WARC = 7.8 QGDP^.62 WRNI^.61 LPFR^.39
t      4.1      3.6      2.7      3.2
RR = .999 DW = 0.62 SD = .025
WAAC = WARC * EMPH / 1000
WARF = WARC / CEPP
WDRR = WARC% - WRNI%
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


3 AJKA mallin muuttujat

tunnisteen mukainen aakkosjärjestys
AGEW X17 Työikäinen väestö (ikäluokat 15-64)                 tuhatta
CBCC X26 Pankkien nettovelka Suomen Pankille                 mrd mk
CDUF Y 4 Kestokulutushyödykkeiden kulutus                    mrd 90 mk
CEGC Y12 Julkiset kulutusmenot, arvo                         mrd mk
CEGF X 3 Julkiset kulutusmenot                               mrd 90 mk
CEGP Y41 Julkisen kulutuksen hinta                           1990 = 1
CEPC Y 2 Yksityiset kulutusmenot, arvo                       mrd mk
CEPF Y 1 Yksityiset kulutusmenot                             mrd 90 mk
CEPP Y39 Yksityisen kulutuksen hinta                         1990 = 1
CNSF Y 3 Kerta- ja palveluhyödykkeiden kulutus               mrd 90 mk
DETC X24 Yleisön talletukset                                 mrd mk
DFAC Y 8 Kiinteän pääoman kuluminen                          mrd mk
DSAC X 4 Tilastollinen ero, arvo                             mrd mk
DSAF X 1 Tilastollinen ero                                   mrd 90 mk
EMPH Y25 Työntekijät ja toimihenkilöt                        tuh hlötyöv
EMPK X 2 Työvoiman tarjonta                                  tuh hlötyöv
EMPK Y24 Työvoiman tarjonta                                  tuh hlötyöv
EMPS X18 Yksityiset elinkeinonharjoittajat                   tuh hlötyöv
EMPT Y23 Työllistetty työvoima                               tuh hlötyöv
FBAC Y17 Vaihtotaseen ylijäämä                               mrd mk
FBAR Y18 Vaihtotase, prosenttia BKTsta                       prosenttia
IFAC Y 6 Kiinteä bruttopääomanmuodostus, arvo                mrd mk
IFAF X 5 Kiinteä bruttopääomanmuodostus                      mrd 90 mk
IFAF Y 5 Kiinteä bruttopääomanmuodostus                      mrd 90 mk
IFAP Y40 Kiinteän pääomanmuodostuksen hinta                  1990 = 1
IFGF X 8 Julkinen pääomanmuodostus                           mrd 90 mk
IFGP X 7 Julkisen pääomanmuodostuksen hinta                  1990 = 1
INVC Y 7 Varastojen lisäys, arvo                             mrd mk
INVF X14 Varastojen muutos                                   mrd 90 mk
KFAF Y 9 Pääomakanta, yhteensä                               mrd 90 mk
LPFR Y28 Työn tuottavuus                                     tuh 90 mk
MGSC Y16 Tavara- ja palvelutuonti, arvo                      mrd mk
MGSF Y15 Tavara- ja palvelutuonti                            mrd 90 mk
MGSP X13 Tuontihinnat                                        1990 = 1
OSAC Y30 Toimintaylijäämä                                    mrd mk
OSPC Y31 Toimintaylijäämä, yksityinen sektori                mrd mk
QGDC Y20 Bruttokansantuotos, arvo                            mrd mk
QGDF Y19 Bruttokansantuotos                                  mrd 90 mk
QGDP Y37 Bruttokansantuotoksen hinta                         1990 = 1
QGEF X27 OECD-maiden bruttokansantuotos                      100 mrd 75 d
QGFC Y21 Bruttokansantuotos th, arvo                         mrd mk
QGFF Y22 Bruttokansantuotos th                               mrd 90 mk
QGFP Y38 Th bruttokansantuotoksen hinta                      1990 = 1
RBLR X15 Pankkien antolainauskorko                           prosenttia
RGBC X 5 Tukipalkkiot                                        mrd mk
RGPC X10 Tulonsiirrot yksityisille                           mrd mk
RPGC X25 Muut tulonsiirrot yksityisiltä                      mrd mk
SBAC X20 Tuotantosektorin säästäminen                        mrd mk
SOAC X19 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut                 mrd mk
TDBC X30 Tuotantosektorin välittömät verot                   mrd mk
TDPC Y10 Välittömät verot                                    mrd mk
TDPR X28 Välittömien verojen veroaste                        prosenttia
TIAC Y11 Välilliset verot                                    mrd mk
TIAR X16 Välillisten verojen veroaste                        prosenttia
TRAR Y46 Bruttoveroaste                                      prosenttia
TTAC X29 Veroluontoiset pakolliset maksut                    mrd mk
ULCC Y48 Yksikkötyökustannus                                 WSAC/QGFF
UNMR Y27 Työttömyysaste                                      prosenttia
UNMT Y26 Työttömyys                                          tuh hlötyöv
WAAC Y44 Palkat                                              mrd mk
WARC Y42 Vuosipalkka                                         mrd mk
WARF Y45 Reaalipalkka                                        tuh 90 mk
WDRR Y43 Palkkaliukuma                                       prosenttia
WRNI X23 Sopimuspalkkaindeksi                                1975 = 1
WSAC Y29 Palkkatulot                                         mrd mk
XGSC Y14 Tavara- ja palveluvienti, arvo                      mrd mk
XGSF Y13 Tavara- ja palveluvienti                            mrd 90 mk
XGSP X11 Vientihinnat                                        1990 = 1
XMPR Y47 Ulkomaankaupan vaihtosuhde                          1990 = 1
YBAC Y36 Kotimaiset tuotannontekijätulot                     mrd mk
YDAC Y35 Kansantalouden käytettävissä oleva tulo             mrd mk
YDPC Y33 Käytettävissä oleva tulo, arvo                      mrd mk
YDPF Y34 Käytettävissä oleva tulo                            mrd 90 mk
YNPC Y32 Yksityiset tulot, arvo                              mrd mk
YOGC X 6 Julkisen sektorin muut tulot                        mrd mk
YOWC X21 Muut menot ulkomaille                               mrd mk
YWFC X 9 Tulot ja tulonsiirrot ulkomailta                    mrd mk
YWOC X22 Muut tulot ulkomailta                               mrd mk
AJKA mallin korjausparametrit
XGSF C 1 Viennin määrä % ed v
TDPC C 2 Välittömät verot % ed v
TIAC C 3 Välilliset verot % ed v
MGSF C 4 Tuonnin määrä % ed v
QGDP C 5 Bkt-hinnat % ed v
LPFR C 6 Työn tuottavuus % ed v
WAAC C 7 Palkat % ed v
CEPF C 8 Yksityinen kulutus % ed v
EMPT C 9 Työllistetty työvoima % ed v
QGDF C10 Bruttokansantuotos % ed v
CNSF C11 Päivittäiskulutus % ed v
CDUF C12 Kestokulutus % ed v
CEGP C13 Julkisen kulutuksen hinta % ed v
IFAF C14 Kiinteä pääomanmuodostus % ed v
Asko Korpela, Perustie 14 A 5, 00330 HELSINKI, p 09-489 211
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria

Perustasapaino  o  Yksityinen kulutus  o  Pääomanmuodostus  o   Julkinen talous
Ulkomaankauppa  o  Tuotanto ja työllisyys  o   Tulot  o   Hinnat ja palkat

 Kopioi ohjelmatiedostot itsellesi


4 AJKA ennuste

Täydellinen ennuste  o  Kansantalouden tilinpito  o  Teorian merkitys
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria

1 Yhteenveto

AJKA perusennuste  (221111)  1996-11-17 18.57.11
 
Eksogeenisten oletusarvot                  95     96     97
 3 Julkiset kulutusmenot                  1.4    1.6    0.4 CEGF%
 5 Tukipalkkiot                          -6.3    8.8   -6.5 RGBC%
10 Tulonsiirrot yksityisille              3.3    3.9    5.4 RGPC%
23 Sopimuspalkkaindeksi                   3.6    3.0    1.5 WRNI%
11 Vientihinnat                           5.0    2.2    1.5 XGSP%
13 Tuontihinnat                           0.4    2.5    2.1 MGSP%
27 OECD-maiden bruttokansantuotos         3.0    1.5    2.5 QGEF%
16 Välillisten verojen veroaste          13.8   14.9   15.0 TIAR$
28 Välittömien verojen veroaste          14.0   14.4   14.6 TDPR$
 
Endogeenisten ennusteet                    95     96     97
19 Bruttokansantuotos                     4.2    3.4    4.4 QGDF%
37 Bruttokansantuotoksen hinta            2.6    3.0    1.4 QGDP%
27 Työttömyysaste                        18.2   18.8   16.1 UNMR$
18 Vaihtotase, prosenttia BKTsta          4.5    4.6    4.5 FBAR$
 1 Yksityiset kulutusmenot                3.8    1.0    3.1 CEPF%
 5 Kiinteä bruttopääomanmuodostus         7.8    9.2   10.5 IFAF%
13 Tavara- ja palveluvienti               8.3    5.9    2.9 XGSF%
15 Tavara- ja palvelutuonti               6.3    5.2    1.7 MGSF%
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria


2 Täydellinen AJKA ennuste

Käytössä olevat teoriat  o Eksogeeniset muuttujat  o  Endogeeniset muuttujat
Käytössä olevat teoriat  (Perus:221111)
 3.2 Kertakulutus = f(Kertakulutus1, KäytettOlevaTulo) PysyväistuloHypoteesi
13.2 Vienti = f(Vienti1, MaailmanOstovoima, SuomenKilpailukyky) 1=viivästetty 1 v
15.1 Tuonti = f(Tuonti1, SuomenBruKanTuotos), Kysyntäfunktio
23.1 TyövoimanTarve = f(BruKanTuotos th, PomaKanta, TyövoimanTarve1, Dummy-78) log
37.1 BktHinta = f(VuosiPalkka, TuontiHinta, TyönTuottavuus) log
42.1 Palkkaliukuma = f(BktHinta, Työttömyys) LisättyPhillipsKäyrä %
Eksogeenisten oletusarvot perusennusteessa
AJKA:221111   0.0  1996-11-17 18.57.11     95     96     97     96%    97%
 1 Tilastollinen ero                      13.6   15.9   18.2   16.9   14.5 DSAF
 2 Työvoiman tarjonta                     2366   2377   2387    0.5    0.4 EMPK
 3 Julkiset kulutusmenot                 104.1  105.8  106.2    1.6    0.4 CEGF
 4 Tilastollinen ero, arvo                -6.5   -7.3   -8.1   12.3   11.0 DSAC
 5 Tukipalkkiot                           14.9   16.2   15.2    8.8   -6.5 RGBC
 6 Julkisen sektorin muut tulot          121.8  135.4  150.6   11.2   11.2 YOGC
 7 Julkisen pääomanmuodostuksen hinta    1.060  1.091  1.122    2.9    2.9 IFGP
 8 Julkinen pääomanmuodostus              13.3   13.1   12.9   -1.7   -1.7 IFGF
 9 Tulot ja tulonsiirrot ulkomailta      -23.0  -25.4  -27.8   10.4    9.4 YWFC
10 Tulonsiirrot y   97.0    9.2   10.5 IFAF
13 Tuontihinnat                          1.173  1.202  1.228    2.5    2.1 MGSP
14 Varastojen muutos                       6.4    6.4    6.4   -0.2    0.0 INVF
15 Pankkien antolainauskorko               8.0    8.1    8.2    1.3    1.2 RBLR
16 Välillisten verojen veroaste           13.8   14.9   15.0    8.0    0.7 TIAR
17 Työikäinen väestö (ikäluokat 15-64)    3412   3421   3430    0.3    0.3 AGEW
18 Yksityiset elinkeinonharjoittajat       244    244    246    0.0    0.8 EMPS
19 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut    63.1   65.0   67.9    3.0    4.5 SOAC
20 Tuotantosektorin säästäminen           27.7   27.7   27.7    0.0    0.0 SBAC
21 Muut menot ulkomaille                  44.7   47.9   51.1    7.2    6.7 YOWC
22 Muut tulot ulkomailta                  21.8   22.7   23.6    4.1    4.0 YWOC
23 Sopimuspalkkaindeksi                  3.062  3.154  3.201    3.0    1.5 WRNI
24 Yleisön talletukset                   302.4  320.8  340.4    6.1    6.1 DETC
25 Muut tulonsiirrot yksityisiltä        210.5  217.4  230.9    3.3    6.2 RPGC
26 Pankkien nettovelka Suomen Pankille     0.0    1.1    2.2  999.0  100.0 CBCC
27 OECD-maiden bruttokansantuotos        184.6  187.4  192.1    1.5    2.5 QGEF
28 Välittömien verojen veroaste           14.0   14.4   14.6    2.9    1.4 TDPR
29 Veroluontoiset pakolliset maksut       86.5   92.2   97.9    6.6    6.2 TTAC
30 Tuotantosektorin välittömät verot      10.8   11.1   11.4    2.8    2.7 TDBC
AJKA:221111   0.0  1996-11-17 18.57.11     95     96     97     96%    97%
Täydellinen ennuste  o  Kansantalouden tilinpito  o  Teorian merkitys
Käytössä olevat teoriat  o Eksogeeniset muuttujat  o  Endogeeniset muuttujat
Endogeenisten perusennuste
AJKA:221111   0.0  1996-11-17 18.57.11     95     96     97     96%    97%
 1 Yksityiset kulutusmenot               254.1  256.6  264.6    1.0    3.1 CEPF
 2 Yksityiset kulutusmenot, arvo         295.9  308.6  323.0    4.3    4.7 CEPC
 3 Kerta- ja palveluhyödykkeiden kulutu  232.9  236.0  240.8    1.3    2.1 CNSF
 4 Kestokulutushyödykkeiden kulutus       21.2   20.7   23.7   -2.5   14.9 CDUF
 5 Kiinteä bruttopääomanmuodostus         80.4   87.8   97.0    9.2   10.5 IFAF
 6 Kiinteä bruttopääomanmuodostus, arvo   82.6   93.2  105.4   12.8   13.1 IFAC
 7 Varastojen lisäys, arvo                 7.2    9.6   12.6   33.8   30.3 INVC
 8 Kiinteän pääoman kuluminen             87.4   89.3   93.4    2.2    4.6 DFAC
 9 Pääomakanta, yhteensä                2260.5 2366.9 2403.4    4.7    1.5 KFAF
10 Välittömät verot                       84.1   89.6   95.8    6.6    6.8 TDPC
11 Välilliset verot                       75.3   86.6   92.4   15.1    6.6 TIAC
12 Julkiset kulutusmenot, arvo           119.1  125.4  127.6    5.3    1.7 CEGC
13 Tavara- ja palveluvienti              174.8  185.1  190.5    5.9    2.9 XGSF
14 Tavara- ja palveluvienti, arvo        207.5  224.6  234.6    8.2    4.5 XGSC
15 Tavara- ja palvelutuonti              136.5  143.6  146.0    5.2    1.7 MGSF
16 Tavara- ja palvelutuonti, arvo        160.1  172.6  179.2    7.8    3.8 MGSC
17 Vaihtotaseen ylijäämä                  24.5   26.8   27.9    9.3    4.0 FBAC
18 Vaihtotase, prosenttia BKTsta           4.5    4.6    4.5    2.5   -1.8 FBAR
19 Bruttokansantuotos                    496.9  514.0  536.9    3.4    4.4 QGDF
20 Bruttokansantuotos, arvo              545.7  581.5  615.8    6.6    5.9 QGDC
21 Bruttokansantuotos th, arvo           485.3  511.1  538.6    5.3    5.4 QGFC
22 Bruttokansantuotos th                 438.4  448.5  466.1    2.3    3.9 QGFF
23 Työllistetty työvoima                  1936   1931   2002   -0.3    3.7 EMPT
24 Työvoiman tarjonta                     2366   2377   2387    0.5    0.4 EMPK
25 Työntekijät ja toimihenkilöt           1692   1687   1756   -0.3    4.1 EMPH
26 Työttömyys                              430    446    385    3.7  -13.8 UNMT
27 Työttömyysaste                         18.2   18.8   16.1    3.2  -14.1 UNMR
28 Työn tuottavuus                       226.4  232.2  232.7    2.6    0.2 LPFR
29 Palkkatulot                           281.3  292.1  307.8    3.8    5.4 WSAC
30 Toimintaylijäämä                      116.8  128.9  152.5   10.4   18.3 OSAC
31 Toimintaylijäämä, yksityinen sektori   57.3   58.1   61.0    1.3    5.1 OSPC
32 Yksityiset tulot, arvo                600.7  622.5  655.9    3.6    5.4 YNPC
33 Käytettävissä oleva tulo, arvo        306.4  315.4  329.2    2.9    4.4 YDPC
34 Käytettävissä oleva tulo              263.1  262.3  270.1   -0.3    3.0 YDPF
35 Kansantalouden käytettävissä oleva t  435.5  466.0  509.8    7.0    9.4 YDAC
36 Kotimaiset tuotannontekijätulot       398.1  421.0  460.3    5.8    9.3 YBAC
37 Bruttokansantuotoksen hinta           1.098  1.131  1.147    3.0    1.4 QGDP
38 Th bruttokansantuotoksen hinta        1.107  1.139  1.155    2.9    1.4 QGFP
39 Yksityisen kulutuksen hinta           1.165  1.204  1.220    3.3    1.4 CEPP
40 Kiinteän pääomanmuodostuksen hinta    1.027  1.061  1.086    3.3    2.4 IFAP
41 Julkisen kulutuksen hinta             1.144  1.186  1.201    3.7    1.3 CEGP
42 Vuosipalkka                           129.0  134.6  136.7    4.4    1.5 WARC
43 Palkkaliukuma                           1.4    0.6   -0.9  -54.8 -242.9 WDRR
44 Palkat                                218.2  227.1  239.9    4.1    5.7 WAAC
45 Reaalipalkka                          110.7  111.8  111.9    1.0    0.1 WARF
46 Bruttoveroaste                         47.0   48.1   48.3    2.3    0.5 TRAR
47 Ulkomaankaupan vaihtosuhde            1.012  1.009  1.003   -0.3   -0.6 XMPR
48 Yksikkötyökustannus                   0.642  0.652  0.661    1.5    1.4 ULCC
AJKA:221111   0.0  1996-11-17 18.57.11     95     96     97     96%    97%
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria
Täydellinen ennuste  o  Kansantalouden tilinpito  o  Teorian merkitys
 Kopioi ohjelmatiedostot itsellesi


KANSANTALOUDEN TASEITA  1996-11-17 18.57.11  221111   0.0
======================
 Julkisen sektorin tasapaino 
 Huoltotase mrd 90 mkHuoltotase mrd mk 
 KansantuloVaihtotase
Julkisen sektorin tasapaino, mrd mk     95     96     97     96%    97%
+ Tuotantosektorin välittömät verot    10.8   11.1   11.4    2.8    2.7 TDBC 30
+ Välittömät verot                     84.1   89.6   95.8    6.6    6.8 TDPC 10
+ Välilliset verot                     75.3   86.6   92.4   15.1    6.6 TIAC 11
+ Veroluontoiset pakolliset maksut     86.5   92.2   97.9    6.6    6.2 TTAC 29
+ Julkisen sektorin muut tulot        121.8  135.4  150.6   11.2   11.2 YOGC  6
-----------------------------------------------------------------------
= Julkisen sektorin muut tulot        378.5  415.0  448.0    9.6    8.0
- Julkiset kulutusmenot, arvo         119.1  125.4  127.6    5.3    1.7 CEGC 12
- Tukipalkkiot                         14.9   16.2   15.2    8.8   -6.5 RGBC  5
- Tulonsiirrot yksityisille           262.1  272.3  287.0    3.9    5.4 RGPC 10
-----------------------------------------------------------------------
= Julkisen sektorin säästäminen       -17.6    1.1   18.3 -106.0 1637.0
Huoltotase, mrd 90 mk                   95     96     97     96%    97%
+ Bruttokansantuotos                  496.9  514.0  536.9    3.4    4.4 QGDF 19
+ Tavara- ja palvelutuonti            136.5  143.6  146.0    5.2    1.7 MGSF 15
-----------------------------------------------------------------------
= Kokonaistarjonta                    633.4  657.6  682.9    3.8    3.8
 
+ Tavara- ja palveluvienti            174.8  185.1  190.5    5.9    2.9 XGSF 13
+ Yksityiset kulutusmenot             254.1  256.6  264.6    1.0    3.1 CEPF  1
+ Julkiset kulutusmenot               104.1  105.8  106.2    1.6    0.4 CEGF  3
+ Kiinteä bruttopääomanmuodostus       80.4   87.8   97.0    9.2   10.5 IFAF  5
+ Varastojen muutos                     6.4    6.4    6.4   -0.2    0.0 INVF 14
+ Tilastollinen ero                    13.6   15.9   18.2   16.9   14.5 DSAF  1
-----------------------------------------------------------------------
= Kokonaiskysyntä                     633.4  657.6  682.9    3.8    3.8
Huoltotase, mrd mk                      95     96     97     96%    97%
+ Bruttokansantuotos, arvo            545.7  581.5  615.8    6.6    5.9 QGDC 20
+ Tavara- ja palvelutuonti, arvo      160.1  172.6  179.2    7.8    3.8 MGSC 16
-----------------------------------------------------------------------
= Kokonaistarjonta                    705.8  754.1  795.1    6.8    5.4
 
+ Tavara- ja palveluvienti, arvo      207.5  224.6  234.6    8.2    4.5 XGSC 14
+ Yksityiset kulutusmenot, arvo       295.9  308.6  323.0    4.3    4.7 CEPC  2
+ Julkiset kulutusmenot, arvo         119.1  125.4  127.6    5.3    1.7 CEGC 12
+ Kiinteä bruttopääomanmuodostus, ar   82.6   93.2  105.4   12.8   13.1 IFAC  6
+ Varastojen lisäys, arvo               7.2    9.6   12.6   33.8   30.3 INVC  7
+ Tilastollinen ero, arvo              -6.5   -7.3   -8.1   12.3   11.0 DSAC  4
-----------------------------------------------------------------------
= Kokonaiskysyntä                     705.8  754.1  795.1    6.8    5.4
Kansantalouden tulot, mrd mk            95     96     97     96%    97%
+ Palkat                              218.2  227.1  239.9    4.1    5.7 WAAC 44
+ Työnantajain sosiaalivakuutusmaksu   63.1   65.0   67.9    3.0    4.5 SOAC 19
+ Toimintaylijäämä                    116.8  128.9  152.5   10.4   18.3 OSAC 30
-----------------------------------------------------------------------
= Kotimaiset tuotannontekijätulot mr  398.1  421.0  460.3    5.8    9.3
+ Välilliset verot                     75.3   86.6   92.4   15.1    6.6 TIAC 11
- Tukipalkkiot                         14.9   16.2   15.2    8.8   -6.5 RGBC  5
+ Tulot ja tulonsiirrot ulkomailta    -23.0  -25.4  -27.8   10.4    9.4 YWFC  9
-----------------------------------------------------------------------
= Kansantalouden kot mrd mk           435.5  466.0  509.8    7.0    9.4
Vaihtototase, mrd mk                    95     96     97     96%    97%
+ Tavara- ja palveluvienti, arvo      207.5  224.6  234.6    8.2    4.5 XGSC 14
+ Muut tulot ulkomailta                21.8   22.7   23.6    4.1    4.0 YWOC 22
-----------------------------------------------------------------------
= Vaihtotaseen tulot mrd mk           229.3  247.3  258.2    7.8    4.4
 
- Tavara- ja palvelutuonti, arvo      160.1  172.6  179.2    7.8    3.8 MGSC 16
- Muut menot ulkomaille                44.7   47.9   51.1    7.2    6.7 YOWC 21
-----------------------------------------------------------------------
= Vaihtotasevaje mrd mk                24.5   26.8   27.9    9.3    4.0
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria
 Kopioi ohjelmatiedostot itsellesi


3 Ennuste riipppuu käytetystä teoriasta

AJKA mallissa käyttäjällä on mahdollisuus valita esim kulutuksen osalta käytetäänkö Keynesin vai Friedmanin käsityksen mukaista kulutuksen ja sitä selittävien tulojen välistä riippuvuutta. Kulutuksessa vaihtoehtoisia teorioita on neljä, samoin on palkkojen määräytymisessä. Myös viennissä, tuonnissa, työllistämisessä ja hintojen määräytymisessä on vaihtoehtoja. Loppujen lopuksi kahdesta neljään vaihtoehtoa kuudessa mallin kohdassa antavat kaikkiaan 384 erilaista mallia ja erilaista ennustetta.

Käytettävissä on ohjelma, joka laskee neljän viimeisen havaintovuoden (1991-94) osalta kaikki 384 vaihtoehtoa ja vertaa mallilla laskettuja arvoja näiltä vuosilta saatavissa oleviin toteutuneisiin arvoihin. Tämän laskelman perusteella on selvitetty 10 parasta mallivaihtoehtoa. Niistä mikä tahansa voidaan ottaa käyttöön yhdellä napin painalluksella. Ja aina kun vaihdetaan teoriaa, vaihtuu myös ennuste. Seuraavassa taulukossa on eräitä keskeisiä ennusteita laskettu kolmen parhaan (0,1,2) teoriakombinaation mukaan. Kaikissa ennusteissa on käytetty täsmälleen samoja eksogeenisten muuttujien arvoja.

Kolme parasta teoriaa vuosille 95 ja 96

AJKA malli laskee seuraukset: AJKA    221212.0      221211.1      421212.2
Prosenttimuutokset ed vuodesta       95     96     95     96     95     96
19 Bruttokansantuotos               4.3    5.1    4.3    5.7    4.9    5.4 QGDF 19
37 Bruttokansantuotoksen hinta      3.4    3.2    3.5    1.7    3.8    3.4 QGDP 37
 1 Yksityiset kulutusmenot          3.1    3.3    3.0    3.7    4.3    4.0 CEPF  1
 5 Kiinteä bruttopääomanmuodostus    13     18     13     18     13     18 IFAF  5
13 Tavara- ja palveluvienti         8.9    3.5    9.1    5.0    9.1    3.5 XGSF 13
15 Tavara- ja palvelutuonti         7.8    2.3    7.9    2.9    8.3    2.6 MGSF 15
45 Reaalipalkka                     2.2    1.4    2.1    0.5    2.3    1.4 WARF 45
34 Käytettävissä oleva tulo         3.4    3.0    3.3    3.3    3.6    3.2 YDPF 34
42 Vuosipalkka                      6.1    4.9    5.8    2.5    6.3    5.0 WARC 42
48 Yksikkötyökustannus              2.0    2.4    1.8    0.7    1.9    2.4 ULCC 48
Tasot
20 Bruttokansantuotos, arvo       549.2  596.1  548.1  588.3  552.5  601.7 QGDC 20
26 Työttömyys                       427    376    425    361    421    364 UNMT 26
17 Vaihtotaseen ylijäämä           18.3   23.3   18.5   25.9   17.9   22.6 FBAC 17
46 Bruttoveroaste                  46.6   47.2   46.7   47.6   46.5   47.0 TRAR 46
                                     95     96     95     96     95     96
Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria

 Kopioi ohjelmatiedostot itsellesi


5 AJKA mallin sovellukset

AJKA mallin osuvuus   o  Talouspolitiikan peli  o  Tee oma ennuste

 Kopioi ohjelmatiedostot itsellesi

AJKA mallilla on kaksi pääkäyttöä: ennusteiden laatiminen ja talouspolitiikan vaihtoehtolaskelmat. Ennustekäytössä mallin kaikki 30 eksogeenista muuttujaa ja noin 15 korjausparametria ovat käyttäjän hallinnassa. Politiikan optimoinnissa käytetään tappiofunktiona tavoitemuuttujien laskettujen arvojen ja annettujen tavoitearvojen poikkeamien painotettujen neliöiden summaa.

1 Ennusteiden osuvuus

Seuraavassa on yhteenveto AJKA mallilla tehtyjen ennusteiden yksinkertaisesta vertailusta valtiovarainministeriön (VVM) ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (Etla) ennusteisiin.
 
AJKA mallin osuvuus
 77-86   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995     Yht 
VVM  36.3 6.3 2.7 4.3 4.8 3.5 6.5 4.5 2.0 3.0 74.0
ETLA  31.3 0.8 5.2 0.3 2.8 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0 51.0
AJKA  22.3 1.8 1.2 4.3 1.3 3.0 1.0 2.0 5.0 4.0 46.0

Yllä olevassa taulukossa on Valtiovarainministeriön, ETLAn ja AJKA mallilla laadittujen ennusteiden osuvuutta mitattu antamalla piste lähinnä oikeaan osuneelle tai puoli pistettä, jos kaksi on yhtä lähellä oikeaa. Vain muutaman kerran on ennuste ollut kaikilla sama, jolloin myös pisteet ovat menneet tasan, 0.33 kullekin. Laskien yhteen yhdeksän keskeisen muuttujan (BKT-kasvu, hinnat, työttömyys, vaihtotase, yksityinen kulutus, pääomanmuodostus, julkinen kulutus, vienti ja tuonti) pisteet saadaan asetelma, jossa AJKA on saanut eniten pisteitä 5 kertaa yhdeksästätoista, viimeksi vuoden 94 ja 95 ennusteista, kerran on pisteet jaettu tasan. Mutta kerran on tullut myös pyöreä nolla, vuoden 1983 ennusteesta. Koko tarkasteluaikajaksolla AJKA on saanut eniten pisteitä työttömyysasteen, vaihtotasevajeen ja yksityisen kulutuksen ennusteista.

Alkuun  o  Yhtälöluettelo  o  Muuttujaluettelo  o   Rakenne ja teoria  o  AJKA sovellukset
 Kopioi ohjelmatiedostot itsellesi


2 Talouspolitiikan peli ja kansantalouden tappiofunktio

POLAJKA tietokoneohjelma on talouspolitiikan peli, jossa pelaaja pyrkii ohjaamaan kansantaloutta tiettyihin tavoitearvoihin. Tässä AJKA mallin tappiofunktioversiossa on neljä tavoitemuuttujaa: bruttokansantuotoksen kasvu, bruttokansantuotoksen hintojen muutos, työttömyysaste ja vaihtotasevaje prosentteina juoksevahintaisesta bruttokansantuotoksesta. Pelaajan käytettävissä on kymmenkunta talouspolitiikan instrumenttia, kuten verotus, julkinen kulutus, tupo jne, joiden arvoja muuttelemalla kansantaloutta voidaan ohjata kohti tavoitemuuttujien tavoitearvoja. Erilaisia talouspolitiikan toimintaympäristöjä saadaan muuttelemalla tavoitearvoja ja tappiofunktion painoja. Eräänä tavoiteasetelmana on käytetty valtiovarainministeriön viimeisintä ennustetta. Tavoitearvon ylityksessä käytetään eri painoa kuin sen alituksessa.
      NX  2            NY  2 
L = v S   S(X-X0)2 + w S   S(Y-Y0)2 
     i=1 t=1          i=1 t=1
X  = käyttäjän antama instrumentin arvo 
X0 = instrumentina alkuarvo 
Y  = mallin laskema tavoitearvo 
Y0 = tavoitemuuttujan tavoitearvo 
v  = instrumentin paino 
w  = tavoitemuuttujan paino
AJKA sovellukset  o  AJKA rakenne ja teoria


3 Oma ennuste

Perusennusteen pohjalta voidaan laatia omia ennustevaihtoehtoja vaihtamalla teoriaa eli jotakin tai joitakin mallin yhtälöitä tai muuttamalla yhtä tai useampia mallin eksogeenisia muuttujia: olosuhdeolettamuksia kuten maailmantalouden kasvu- ja inflaatio-odotuksia, finanssipolitiikan parametreja kuten veroasteita ja julkisia menoja tai tulopolitiikan parametria eli tupoprosenttia.

Voidaan joko pyrkiä löytämään parempi ennustevaihtoehto tai voidaan spekuloida erilaisilla olettamuksilla kuten esim. mitä AJKA mallin mukaan tapahtuisi, jos BKT kasvu olisikin VVMn ennusteen mukainen eikä AJKA ennusteen mukainen. Tai voidaan laskeskella uusimman julkisuudessa esitetyn talouspoliittisen toimenpiteen, tupoehdotusten,

Kokeile seuraavia...

Seuraavassa on muutamia ehdotuksia siitä, mitä ennustevaihtoehtoja voitaisiin kokeilla FORAJKA ohjelmaa käyttäen.
Asko Korpela, Perustie 14 A 5, 00330 HELSINKI, p 09-48 38 60


AJKA ennusteen ohjelmisto

Tässä voit ladata itsellesi AJKA mallin FORAJKA ja POLAJKA sovellusohjelmat.
Alkuun  o  AJKA ennustesivu  o  AJK kotisivu
Asko Korpela 980528 (961014) o AJK homepage o Webmaster (palaute tekijälle)

[ccc]