John Coltrane enneagrammin valossa 

Pihlanto, Pekka, Perfektionisti, seikkailija ja romantikko. Jazzin uudistaja John Coltrane enneagrammin valossa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja Keskustelua ja raportteja 6:1999.

Enneagrammiteoria luokittelee ihmiset yhdeksään persoonallisuustyyppiin. Enneagrammiin sisältyy dynamiikkaa, joka tarjoaa mahdollisuuden henkilön itsetuntemuksen lisäämiseen, itsensä kehittämiseen ja muiden käyttäytymisen ymmärtämiseen työyhteisössä: jokaisella enneagrammityypillä on taipumus omaksua enneagrammiympyrällä vieressään olevilta tyypeiltä näiden ominaisuuksia. Lisäksi jokainen tyyppi pyrkii ”lainaamaan” stressi- ja kasvutyyppiensä piirteitä vastaavissa tilanteissa. 

Korkeakoulumme piirissä on tunnettu kiinnostusta tätä luokittelujärjestelmää kohtaan ja mm. järjestetty henkilökunnalle enneagrammikoulutusta. Tässä on eräs syy raportissa esitetyn esimerkkianalyysin julkaisemiseen korkeakoulun sarjassa. Tämän raportin kirjoittaja on aikaisemmin soveltanut enneagrammia laskentatoimeen kuvailemalla siihen nojautuen yhdeksän erilaista controller- ja johtajatyyppiä variaatioineen. Sen mukaan, mitä tyyppiä controller tai yritysjohtaja edustaa, muotoutuu aivan erilaisia tapoja hoitaa nämä tehtävät. Jokainen voi myös kehittyä tehtävässään pyrkimällä toteuttamaan tyyppinsä henkisen kasvupotentiaalin. 

Käsillä oleva raportti liikkuu tieteen ja taiteen leikkauspinnassa tarjotessaan enneagrammikuvauksen edesmenneestä jazz-muusikko John Coltranesta (1926-1967). Tällainen julkisuuden henkilö on sopiva kohde analyysille, sillä intimiteetin suoja-näkökohdat eivät aseta enää rajoituksia. Coltrane on hyvä esimerkki siitäkin syystä, että hänen luokittelunsa tapahtui laajaan kirjallisuuteen nojautuen varsin helposti. 

Tenorisaksofonisti ja säveltäjä Coltrane oli ilmeinen perfektionisti eli uudistaja ja omantunnontarkka – ”the Good Person”. Hänen stressityyppinsä oli yhtä selvästi enneagrammiteorian mukainen eli romantikko (individualisti, kaipaaja) sekä kasvutyyppinsä seikkailija (optimisti, nautiskelija). Perfektionisti ja uudistaja tulivat esiin Coltranen pyrkimyksessä täydellisyyteen ja hänen lukemattomissa innovaatioissaan: hän harjoitteli intensiivisesti koko uransa ajan hioen ilmaisuaan ja kehitellen jatkuvasti uutta. Perfektionistin perusheikkous on viha, jonka kuulijat tunnistavat Coltranen raivokkaan intensiivisissä sooloissa. Nämä antoivat aihetta arvostelijoiden käyttämään luonnehdintaan ”angry tenor”. Itse hän ei myöntänyt vihaavansa muuta kuin omia puutteitaan, eivätkä aikalaisten kuvauksetkaan hänestä sisällä mitään tähän viittaavaa. Perfektionistin viha onkin usein tiedostamatonta. Perfektionistin stressityypille romantikolle ominainen kaipaus johonkin nousi ajoittain esiin poikkeuksellisen rauhallisten balladilevytysten muodossa, joiden avulla Coltrane palasi nuoruutensa turvallisiin melodioihin ja tunnelmiin. Kasvutyyppi optimisti/seikkailija puolestaan selittänee pitkälti hänen huimapäisen, ainutlaatuisiin tuloksiin johtaneen etsintänsä, joka kuitenkin pysyi lähes koko ajan perfektionistin hallinnassa.

Enneagrammin valossa voidaan ajatella, että Coltranen uran tuloksena syntynyt tuotanto muodostui sellaiseksi kuin me sen nyt tunnemme erityisesti hänen persoonallisuutensa ansiosta. Jos hän olisi suuntautunut muihin enneagrammityyppeihin, hänen musiikkinsa olisi ollut todennäköisesti aivan toisenlaista. Samalla tavalla on ilmeistä, että jokaisen ihmisen persoonallisuus leimaa hänen toimintaansa ja työnsä tuloksia suorastaan ratkaisevalla tavalla - niin tieteessä, taiteessa, yritystoiminnassa kuin kaikilla muillakin elämän alueilla. 

Asko Korpela 20000411 (20000411) o o AJK kotisivu