InternetMuuttaaMaailmaa 

Julkaistu Helsingin Sanomien  Tieto&Kone-palstalla 10.20.1999

Internet muuttaa maailmaa - muuttuuko ajattelumme?

Internet-teknologian tulo on mullistamassa teollisuutta, kauppaa ja kaupantekotapoja – tuottamista, myyntiä ja ostamista. Mullistus koskee jo nyt voimakkaasti tiettyjä teollisuuden ja kaupan aloja: työpaikkoja häviää ja uusia syntyy. Emme ole pystyneet muodostamaan selkeää kuvaa muutoksesta ja sen voimasta. Internetin kasvu ja muutosvaikutukset koetaan usein seurauksiltaan hallitsemattomina. Uuden teknologian vaikutuksiin ei pidä suhtautua mitenkään vähätellen ja aliarvioiden. Ne yrittäjät ja yksityiset, jotka eivät kykene hyödyntämään Internetiä, ovat vaarassa pudota teknisestä kehityksestä.

Internetistä puhuttaessa ei kuitenkaan pidä rajoittua pelkästään tieto- ja kaupankäyntitekniikkaan, kuten useimmiten näyttää tapahtuvan. Internet on tietenkin tekniikkaa ja teknologiaa, mutta se on toisaalta vain tekninen apuväline, joka yhdistää esimerkiksi kaupankäyntitilanteessa myyjät ja asiakkaat – ihmiset – toisiinsa. Tämä tuo ihmisen ongelmineen Internetin vaikutusten tarkastelun polttopisteeseen. Miten Internet-teknologia vaikuttaa ihmisten elämään ja miten sen teknisiä sovelluksia tulisi kehittää ihmisten ehdoilla? Liian usein ihmisten oletetaan ongelmitta sopeutuvan tekniseen kehitykseen, jota ajetaan eteenpäin tekniikan ehdoin. Ihminen on sopeutuva ja tietysti sopeutuu, mutta hänessä on monia ominaisuuksia, jopa rajoitteita, joihin Internetinkin kehitys tulee törmäämään. Mikäli Internetin käyttäjän ominaisuuksia ja rajoitteita mietitään monipuolisesti ja riittävän ajoissa, monelta ongelmalta todennäköisesti vältytään tulevaisuuden käyttötilanteissa.

Tämä edellyttää kuitenkin ihmisen perusominaisuuksien tuntemista ja huomioon ottamista sovelluskehitystyön alkuvaiheessa. Mikä on siis ihminen ominaisuuksineen? Hän on tietysti  kehollinen toimija fyysisine ominaisuuksineen ja rajoitteineen. Tämä puoli tunnetaan ja on otettu huomioon tietotekniikan kehittelyssä suhteellisen monipuolisesti. Käyttäjä on samalla myös tajunnallinen, ajatteleva ihminen, joka ymmärtää käsitteitä ja asioita – jokainen omalla tavallaan. Ihmiseen on varastoitunut suuri määrä informaatiota ja siitä synnytettävää tietoa. Se on piilevänä vaikuttamassa hänen toimintaansa mm. tietokonetta käytettäessä. Ihmisten yksilöllisiä ajatustottumuksia, mukaan lukien kulttuuriset piirteet, on siten syytä ottaa entistä vakavammin huomioon Internetin sovelluksia kehiteltäessä. Käyttäjät eivät ole keskenään samanlaisista ”robotteja”, vaan yksilöitä,  persoonia. Tämä on suuri haaste Internetin sovellusten kehittämiselle. 

Yksilön ainutlaatuisuus ilmenee myös hänen sidonnaisuudessaan omaan elämäntilanteeseensa. Elämäntilanne heijastuu ajatteluun: se mitä olet kokenut ja missä olet nyt, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten reagoit vaikkapa Internetin ääressä. Kaikki mitä ihmisen tajunnassa tapahtuu, on osaksi heijastumaa hänen elämäntilanteestaan. Tämä tosiasia ymmärretään kyllä osittain kun ajatellaan esimerkiksi eri kulttuureissa eläville, eri ikäisille, erilaisen koulutuksen saaneille tarjottavia tuotteita ja palveluja variaatioineen. Itse ohjelmien ja laitteiden suunnittelussa tällaista yksilöllistä räätälöintiä ei liene niinkään pitkälle ajateltu. Jos pyritään ottamaan huomioon kaikki mahdolliset ihmisen tilanteessa vaikuttavat asiat, joudutaan tietysti epätoivoon: kahta samanlaista Internet-sovelluksen käyttäjää ei ole. Onneksi kuitenkin ihmisissä on samanlaisia piirteitä. Siksi heitä  voidaan tarkastella samanlaisella perusmallilla ja ymmärtää riittävästi keskimäärin, kuitenkaan unohtamatta jokaisen pohjimmaista ainutlaatuisuutta. 

Jokainen ihminen toimii edellä kuvatun kolmijaon ”tilanne - keho – tajunta” mukaan. Kun Internet tulee ihmisen tilanteeseen, sen sanoma sekoittuu hänen tilanteestaan saamiinsa muihin ärsykkeisiin. Tämä ”cocktail” heijastuu ja vaikuttaa ihmisen tajunnan prosesseihin ja hän ymmärtää ne siellä yksilöllisellä tavallaan heijastellen uutta aikaisemmin varastoituneeseen kokemukseensa. Tätä ketjua ajattelemalla Internet-viestin, tuotteen tai palvelun tarjoaja voi kehitellä tarjoustaan ja ohjelmistokehittäjä ohjelmaansa. Viestin laatijoilla on tarjolla lähes loputon kirjo mahdollisia tilannetekijöitä, joista he voivat poimia kunkin sanoman perillemenon kannalta oleellisimmat. Järkevä Internet-yrittäjä muodostaa omalla alallaan tilannekohtaisesti varioitavia luokitteluja halutuista ja mahdollisista asiakastyypeistä käyttäen luokitteluperusteina mitä moninaisempia ”kuviteltuja” asiakkaita ja näiden tilanteiden sekä maailmankuvien erityispiirteitä. 

Tärkeintä on unohtaa kasvottoman ja samanlaisen käyttäjän oletus – sellaisia ei ole. Samoin on syytä mennä huomattavasti pitemmälle kuin tavanomaiset ikäryhmiin, tulotasoon, sukupuoleen jne. perustuvat luokittelut. Ne tarjoavat vain lähtökohdan syvemmälle yksilöiden ominaisuuksiin pureutuville analyyseille.

Pekka Pihlanto     Hannu Vanharanta
professori     professori
Turun kauppakorkeakoulu   Tuotantotalous, Porin korkeakouluyksikkö,
040-502 4705 Tampereen teknillinen korkeakoulu
pekka.pihlanto@tukkk.fi 0400-659 277
 hvanhara@ra.abo.fi 

Asko Korpela 20000404 (20000404) o o AJK kotisivu