19991009..11 Tartto

Asko Korpela 19991015 (19990926) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu